Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Poskytnutá informace dne 20. července 2015

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 10. července 2015 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatelka požadovala poskytnutí informací o správních řízeních vedených Úřadem s Archivem bezpečnostních složek a to včetně příslušných správních rozhodnutí a dále poskytnutí kopií stanovisek či vyjádření poskytnutých tomuto subjektu k aplikaci § 37 odst. 11 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dříve § 37 odst. 6 téhož zákona.

Dne 20. července 2015 byly žadatelce poskytnuty následující informace včetně anonymizovaných verzí následujících dokumentů:

Archiv bezpečnostních složek byl zřízen zákonem č. 181/2007 Sb., o Ústavu pro studium totalitních režimů a o Archivu bezpečnostních složek a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to v roce 2008. Úřad s ním v období od roku 2008 vedl celkem tři správní řízení, v současné době žádné správní řízení s Archivem nevede.

První správní řízení bylo Úřadem vedeno pod číslem jednacím INSP3-3663/09. V rámci tohoto řízení Úřad vydal dne 11. srpna 2009 rozhodnutí zn. INSP3-3663/09-11, jímž byl Archiv shledán vinným z porušení § 12 odst. 1 a 2 a § 21 odst. 1 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Toto rozhodnutí bylo napadeno rozkladem, o kterém následně rozhodoval předseda Úřadu jako odvolací orgán. Ten rozhodnutím zn. INSP3-3663/09-17 ze dne 15. října 2009 rozklad zamítl.

Druhé správní řízení bylo vedeno pod číslem jednacím SPR-6601/10. Rozhodnutím zn. SPR-6601/10-21 ze dne 31. ledna 2011 byl Archiv shledán vinným z porušení § 13 odst. 1 zákona o ochraně osobních údajů. I toto rozhodnutí účastník řízení napadl rozkladem. Předseda Úřadu podanému rozkladu ani v tomto případě nevyhověl, zamítl jej rozhodnutím zn. SPR-6601/10-27 ze dne 12. dubna 2011.

Třetí správní řízení bylo vedeno pod číslem jednacím INSP3-3477/11. Dne 21. července 2011 bylo Úřadem vydáno rozhodnutí zn. INSP3-3477/11-9, kterým byl Archiv uznán vinným z porušení § 13 odst. 1 a odst. 4 písm. b) zákona o ochraně osobních údajů. Vůči tomuto rozhodnutí účastník řízení opravný prostředek nepodal.

Úřad dále vyhledal a žadatelce poskytl veškerá stanoviska poskytnutá Úřadem Archivu bezpečnostních složek, konkrétně se jedná o vyjádření zn. OPS-2251/08-2 ze dne 30. dubna 2008, zn. OPS-2251/08-8 ze dne 18. listopadu 2008 a zn. KNDČ-7048/09-2/NON ze dne 18. prosince 2009 (viz níže).

Dokumenty