Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Ochrana osobních údajů

  1. Úvod
  2. Právní rámec
  3. Ochrana osobních údajů

Ústavním základem jsou články 7, 10 odst. 3 a 13 Listiny základních práv a svobod a článek 8 Charty základních práv EU. Základním právním předpisem regulujícím zpracování osobních údajů je nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 (GDPR), vydané na základě článku 16 Smlouvy o fungování Evropské unie. Do českého právního řádu bylo adaptováno zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (ZZOÚ). Tento zákon rozdělil v § 4 zpracování osobních údajů na 3 oblasti: všeobecnou, která se řídí obecným nařízením o ochraně osobních údajů, veřejného pořádku, která se řídí § 24 a násl. ZZOÚ, a národní bezpečnosti, která se řídí § 43 a násl. ZZOÚ a jejímž základem je úmluva Rady Evropy č. 108. Tato hmotněprávní regulace je doprovozena obecnými procesními předpisy, jimž jsou zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, zákon č. 255/2012 Sb., kontrolní řád a zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád.