Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Ochrana osobních údajů

  1. Úvod
  2. Právní rámec
  3. Ochrana osobních údajů

Ústavním základem jsou články 7, 10 odst. 3 a 13 Listiny základních práv a svobod a článek 8 Charty základních práv EU. Základním právním předpisem regulujícím zpracování osobních údajů je nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 (GDPR), vydané na základě článku 16 Smlouvy o fungování Evropské unie. Do českého právního řádu bylo adaptováno zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (ZZOÚ). Tento zákon rozdělil v § 4 zpracování osobních údajů na 3 oblasti: všeobecnou, která se řídí obecným nařízením o ochraně osobních údajů, veřejného pořádku, která se řídí § 24 a násl. ZZOÚ, a národní bezpečnosti, která se řídí § 43 a násl. ZZOÚ a jejímž základem je úmluva Rady Evropy č. 108. Tato hmotněprávní regulace je doprovozena obecnými procesními předpisy, jimž jsou zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, zákon č. 255/2012 Sb., kontrolní řád a zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád.