Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Historie Úřadu

  1. Úvod
  2. Úřad
  3. Historie Úřadu

Historie

Úřad pro ochranu osobních údajů byl zřízen 1. června 2000 jako nezávislý správní orgán v oblasti ochrany osobních údajů. Usnesením vlády byl pověřen prováděním opatření nezbytných pro zahájení činnosti Úřadu RNDr. Karel Neuwirt, který se stal na návrh Senátu a po jmenování prezidentem republiky v září 2000 jeho prvním předsedou. 

Úřad se postupně ujal dozoru nad dodržováním povinností stanovených zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, vedení registru povolených zpracování osobních údajů, přijímání podnětů a stížností na porušení zákona, poskytování konzultací, legislativních aktivit a zajišťování plnění požadavků vyplývajících z mezinárodních smluv a v neposlední řadě také přednáškové a osvětové činnosti. Od listopadu 2000 byla zákonem č. 227/2000 Sb. k dosavadním kompetencím Úřadu připojena kompetence nová, a to oprávnění podle zákona o elektronickém podpisu udělovat a odnímat akreditace v této oblasti. Tato kompetence přešla od července 2004 na tehdejší Ministerstvo informatiky ČR. 

Významným počinem v oblasti ochrany osobních údajů v České republice se stal v září 2000 podpis Úmluvy Rady Evropy č. 108, prvního evropského dokumentu regulujícího zásadním způsobem předávání osobních údajů.
Nejvýznamnější mezinárodní aktivitou Úřadu té doby bylo uspořádání mezinárodní konference Rady Evropy „Práva a povinnosti subjektů údajů“ v roce 2004. Na podzim téhož roku se ujal rovněž pořádání X. ročníku semináře k řešení případů (Case Handling Workshop) za účasti zástupců většiny evropských úřadů pro ochranu osobních údajů. 

Postupem času byly Úřadu svěřovány další kompetence – mezi nejdůležitější patřil od roku 2004 dozor nad oblastí šíření obchodních sdělení na základě zákona o některých službách informační společnosti. 

V relativně krátké době se stal Úřad v oblasti ochrany osobních údajů v evropském kontextu uznávanou autoritou. Již v roce 2003 se začal podílet na zlepšování ochrany osobních údajů v nově vzniklých evropských demokraciích a na předávání zkušeností a znalostí v oblasti ochrany dat. Podílel se na aktivitách Rady Evropy zaměřených na Ruskou federaci, Bosnu a Hercegovinu a také na Kypr. Výrazem uznání mezinárodní pozice bylo v roce 2005 schválení projektu pomoci Bosně a Hercegovině při vytváření legislativně a institucionálně funkčního systému ochrany osobních údajů. Podstatná část tohoto projektu, v němž Úřad plnil úlohu hlavního koordinátora i odborného garanta pro vytvoření nového dozorového úřadu, byla realizována v roce 2006. 

V září 2005 byl do funkce předsedy Úřadu na dobu pěti let jmenován prezidentem republiky na návrh Senátu RNDr. Igor Němec. 
Jedním z nejvýznamnějších příkladů osvětové činnosti se stala v roce 2006 zahájená přednášková činnost Úřadu v rámci tříletého vzdělávacího projektu Ochrana osobních údajů ve vzdělávání, který byl akreditován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Semináři úspěšně prošlo celkem 211 pedagogů z celé České republiky.

Příprava na přistoupení České republiky do Schengenského informačního systému si vyžádala v témže roce pečlivé vypracování přehledu o nové agendě, která byla Úřadu v této souvislosti svěřena. Bylo třeba vytvořit podmínky, které požadovala z hlediska ochrany osobních údajů mj. evropská evaluační komise.

Úřad za dobu své působnosti poskytoval konzultace a předával zkušenosti zástupcům dozorových úřadů ze zemí, kde se problematikou ochrany osobních údajů teprve začali zabývat (Čína, Makedonie, Rumunsko, Gruzie či Albánie).
V roce 2004 byl Úřad oceněn „2. cenou v otevřenosti veřejné správy“ za příkladné poskytnutí informací ze správního řízení. O tři roky později obdržel Úřad prestižní „Evropskou cenu za nejlepší službu veřejnosti v oblasti ochrany osobních údajů“, kterou udělila agentura na ochranu dat v Madridu.

Účinným způsobem byl Úřad prostřednictvím svých zástupců prezentován po celou dobu činnosti WP29 (nezávislá poradní skupina Evropské komise složená z předsedů dozorových úřadů pro ochranu osobních dat) a jejích expertních podskupin.
V roce 2009, v období předsednictví České republiky EU, byl Úřad pořadatelem XIX. semináře řešení případů (Case Handling Workshop). Po roce 2004 to bylo již podruhé, kdy se mu dostalo příležitosti uspořádat pracovní seminář, který již řadu let slouží jako výborná platforma pro výměnu zkušeností a poznatků z oblasti ochrany osobních údajů. 
Následující rok 2010 byl pro Úřad význačný pořadatelstvím celoevropské Konference evropských komisařů ochrany dat a soukromí. Na Pražský hrad se v dubnu sjela více než stovka delegátů z většiny států Evropy. Výsledkem bylo mimo jiné přijetí čtyř rezolucí k aktuálním otázkám ochrany osobních údajů.

V srpnu 2010 jmenoval prezident České republiky na návrh Senátu znovu RNDr. Igora Němce předsedou Úřadu na další funkční období.
Rozsáhlým úkolem, kterým byl Úřad pověřen v rámci elektronizace veřejné správy (e-Government), bylo vytvoření systému ORG – součásti funkčnosti základních registrů. 

O pět let později byla v srpnu 2015 na Pražském hradě jmenována prezidentem Milošem Zemanem předsedkyní Úřadu JUDr. Ivana Janů, bývalá soudkyně Ústavního soudu ČR.

V květnu 2016 uspořádal Úřad ve spolupráci s Právnickou fakultou Univerzity Karlovy mezinárodní konferenci Právo na informační sebeurčení s vysokou úrovní přednášejících. Další mezinárodní konferencí, na které se Úřad podílel, se uskutečnila v únoru 2018 v pražském Lichtenštejnském paláci s názvem „GDPR a jeho implementace do každodenní praxe státní správy“.

Výrazné posílení ochrany dat zaznamenaly všechny státy EU od 25. května 2018, kdy vešlo v účinnost obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Úřad při té příležitosti vytvořil na svých webových stránkách aktualizovanou rubriku GDPR (obecné nařízení), kde v přehledné formě zpřístupňuje veškeré relevantní informace o obecném nařízení a činnosti Evropského sboru pro ochranu osobních údajů (EDPB). Tato instituce nahradila dosavadní poradní orgán - pracovní skupinu WP29.

Osvětu o GDPR šířil Úřad v rámci odborných vystoupení, která absolvovali jeho odborníci (v roce 2018 se takto zúčastnili téměř 90 akcí), i jako organizátor úspěšných seminářů pro pověřence. Celkem jich uspořádal ve svých prostorách od léta 2018 již devět. 
Kromě toho připravil na začátku roku Úřad pro zástupce ministerstev seminář, dále odborné akce pro ostatní ústřední úřady a jimi řízené či zřizované organizace. Zástupci Úřadu navštívili s přednáškami také gymnázia.
Úřad rovněž poskytoval konzultace na dvou speciálně zřízených telefonních linkách – k GDPR a kamerovým systémům. Dohromady na nich pracovníci Úřadu do 25. května 2019 obsloužili téměř 6500 hovorů.

Jako spoluorganizátor se podílí také na celorepublikové soutěži pro střední školy o kybernetické bezpečnosti.

Od 2. ledna 2020 získal Úřad novou působnost v řízeních dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Šlo pro něj o zcela novou agendu, pro kterou bylo třeba najít kvalifikované pracovní síly, okamžitě se v ní zorientovat a ihned začít kvalitně a včas rozhodovat. Přes okamžitý značný nápad nových věcí v této oblasti byly všechny tyto cíle úspěšně naplněny.

Dne 1. září 2020 se stal novým předsedou Úřadu Mgr. Jiří Kaucký. Bývalého dlouholetého zaměstnance Ministerstva vnitra, který zde působil jako ředitel odboru legislativy a koordinace předpisů a následně  jako státní tajemník, do funkce předsedy Úřadu jmenoval na návrh Senátu ČR prezident republiky Miloš Zeman.