Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Právo na informace

  1. Úvod
  2. Činnost
  3. Právo na informace

Od 2. ledna 2020 vykonává Úřad novou působnost v agendě svobodného přístupu k informacím. Tato působnost se vztahuje k následujícím oblastem:

1. Úřad jakožto nadřízený orgán povinných subjektů, u nichž nelze nadřízený orgán určit dle § 178 správního řádu (§ 20 odst. 5 zákona č. 106/1999 Sb.)

Úřad je dle § 20 odst. 5 zákona č. 106/1999 Sb. nadřízeným orgánem povinných subjektů, u nichž nelze nadřízený orgán příslušný k vedení odvolacího řízení a řízení o stížnosti na postup povinného subjektu při vyřizování žádosti o informace určit na základě kritérií vymezených v § 178 správního řádu.

Taxativní výčet povinných subjektů, jejichž nadřízeným orgánem je Úřad, stanoven není. V každém konkrétním případě je tak nejprve nezbytné posoudit, zda nadřízený orgán určitého povinného subjektu lze určit dle kritérií vymezených v § 178 správního řádu. Teprve v případě, kdy nadřízený orgán tímto způsobem určit nelze, je nadřízeným orgánem takového povinného subjektu Úřad.

2. Přezkumné řízení o rozhodnutí nadřízeného orgánu (§ 16b odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb.)

Úřad je oprávněn přezkoumat rozhodnutí nadřízeného orgánu vydané v řízení o odvolání (či rozkladu) proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o informace. Přezkumné řízení se zahajuje zpravidla na základě podnětu zaslaného Úřadu. V přezkumném řízení postupuje Úřad dle ustanovení § 94 a násl. správního řádu. Přezkumné řízení v agendě svobodného přístupu k informacím je oprávněn vést výlučně Úřad.

S ohledem na skutečnost, že Informační zákon odkazuje na správní řád pouze v rozsahu postupů dle § 16b odst. 1 a odst. 2, přezkumné řízení není oprávněn vést, ani na základě podnětu, nadřízený orgán, jehož rozhodnutí má být přezkoumáno.

3. Ochrana před nečinností nadřízeného orgánu (§ 16b odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.)

Úřad je oprávněn (zpravidla na základě podnětu žadatele o informace) posoudit, zda je příslušný nadřízený orgán nečinný a případně přijmout adekvátní opatření proti jeho nečinnosti. Úřad při posuzování nečinnosti postupuje dle § 80 správního řádu.

Úřad posuzuje nečinnost nadřízených orgánů v těchto řízeních vedených dle zákona č. 106/1999 Sb.:

  • v řízení o odvolání proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o informace, pokud uplynula lhůta 30 dnů ode dne doručení odvolání povinnému subjektu (povinný subjekt je povinen předložit žadatelovo odvolání do 15 dnů nadřízenému orgánu, který následně do 15 dnů o odvolání rozhodne);
  • v řízení o rozkladu proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o informace, pokud uplynula lhůta 15 pracovních dnů ode dne doručení rozkladu;
  • v řízení o stížnosti na postup povinného subjektu, který není ústředním orgánem státní správy, při vyřizování žádosti o informace, pokud uplynula lhůta 22 dnů ode dne doručení stížnosti (povinný subjekt je povinen předložit žadatelovu stížnost do 7 dnů nadřízenému orgánu, který následně do 15 dnů stížnost vyřídí);
  • v řízení o stížnosti na postup povinného subjektu, který je ústředním orgánem státní správy, při vyřizování žádosti o informace, pokud uplynula lhůta 15 dnů ode dne doručení stížnosti.