Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Pro účastníky řízení

V jaké věci se lze obrátit přímo na Úřad?

Podnět k provedení přezkumného řízení proti rozhodnutí nadřízeného orgánu o odvolání nebo rozkladu

 • Podnět k provedení přezkumného řízení může podat účastník řízení. Podnět by měl mít formu řádného podání.
 • Úřad jako přezkumný orgán přezkoumává zákonnost rozhodnutí, tj. případné porušení právních předpisů.
 • Na provedení přezkumného řízení není právní nárok. Podatel je však písemně informován, pokud Úřad pro zahájení přezkumného řízení neshledá důvod.

Podnět k přijetí opatření proti nečinnosti nadřízeného orgánu

Podnět k přijetí opatření proti nečinnosti může podat žadatel o informace poté, co marně uplynula zákonná lhůta pro:

 • rozhodnutí o odvolání – tj. 30 dnů ode dne doručení odvolání povinnému subjektu,
 • rozhodnutí o rozkladu – tj. 15 pracovních dnů ode dne doručení rozkladu povinnému subjektu,
 • rozhodnutí o stížnosti – tj. 22 dnů ode dne doručení stížnosti povinnému subjektu,
 • rozhodnutí o stížnosti – tj. 15 dnů ode dne doručení stížnosti povinnému subjektu, jenž je ústředním orgánem státní správy.

V jaké věci je nezbytné zaslat podání prostřednictvím povinného subjektu (nelze adresovat přímo Úřadu)?

 • Odvolání proti rozhodnutí povinného subjektu
 • Stížnost proti postupu povinného subjektu

Zde je třeba mít na paměti, že jde o případy, kdy odvolání či stížnost směřuje proti rozhodnutí či postupu povinného subjektu, jehož nadřízeným orgánem je Úřad.

Jakou formu musí mít podání adresované Úřadu?

Odvolání proti rozhodnutí povinného subjektu musí mít zákonem stanovenou formu. Odvolání tak musí obsahovat kromě náležitostí uvedených v ustanovení § 82 odst. 2 správního řádu též obecné náležitosti podání dle ustanovení § 37 správního řádu. Podle ustanovení § 37 odst. 2 správního řádu musí podání obsahovat podpis osoby, která je činí. Podle ustanovení § 37 odst. 4 správního řádu je podání možno učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Za podmínky, že podání je do 5 dnů potvrzeno, popřípadě doplněno způsobem uvedeným ve větě první, je možno je učinit pomocí jiných technických prostředků, zejména prostřednictvím dálnopisu, telefaxu nebo veřejné datové sítě bez použití podpisu.

Odvolání podané v elektronické podobě, na rozdíl od žádosti o informace a od stížnosti na postup povinného subjektu při vyřizování žádosti o informace, není možné učinit běžným e-mailem bez použití elektronického podpisu (tzv. nekvalifikovaným podáním), resp. pokud tak odvolatel učiní, musí odvolání do 5 dnů předepsaným způsobem potvrdit (tj. písemně s vlastnoručním podpisem, ústně   do protokolu anebo v elektronické formě podepsané uznávaným elektronickým podpisem anebo prostřednictvím datové schránky).

Jaké jsou lhůty a postupy Úřadu?

Odvolání proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o informace

 • O odvolání proti rozhodnutí povinného subjektu bude rozhodnuto do 15 dnů ode dne, kdy bylo odvolání povinným subjektem předloženo Úřadu.

Rozklad

 • O rozkladu proti rozhodnutí Úřadu jako prvostupňového orgánu či přezkumného orgánu (usnesení o zahájení přezkumného řízení) bude rozhodnuto do 15 pracovních dnů ode dne jeho doručení Úřadu.

Stížnost na postup povinného subjektu při vyřizování žádosti o informace

 • O stížnosti na postup povinného subjektu bude rozhodnuto do 15 dnů ode dne, kdy byla stížnost povinným subjektem předložena Úřadu.

Přezkumné řízení

 • Pokud není podnět k provedení přezkumného řízení shledán důvodným, je účastník řízení o této skutečnosti písemně vyrozuměn do 30 dnů ode dne podání podnětu.
 • Pokud je podnět k provedení přezkumného řízení shledán důvodným, je do 2 měsíců ode dne shledání zákonného důvodu pro provedení přezkumného řízení vydáno usnesení o zahájení přezkumného řízení, případně rozhodnutí ve zkráceném přezkumném řízení.

Ochrana před nečinností nadřízeného orgánu

 • O opatření proti nečinnosti Úřad rozhodne do 30 dnů ode dne doručení podnětu.