Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Obchodní společnost

UOOU-01318/20

Kontrola této společnosti byla zahájena na základě více jak 100 stížností na rozesílání nevyžádaných obchodních sdělení. Předmětem kontroly bylo posouzení dodržování povinností vyplývajících ze zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, při šíření obchodních sdělení elektronickými prostředky, e-mailem. Předmětná obchodní sdělení obsahovala nabídku různých druhů zboží a služeb internetových obchodů a rovněž vybízela k návštěvě internetových stránek, kde jsou internetové obchody provozovány.

Úřad zahájil kontrolu na základě provedené analýzy odesílajících doménových adres, a to společnosti, která byla v době předmětných rozesílek majitelem či držitelem odesílajících e-mailových adres, ačkoliv obchodní sdělení byla šířena ve prospěch jiné společnosti, která byla v předmětném období provozovatelem internetových stránek, které byly předmětem obchodních sdělení. V rámci kontroly se Úřad dotazoval na právní důvod k zasílání obchodních sdělení, a to jak kontrolované osoby, tak další společnosti, v jejíž prospěch byla obchodní sdělení šířena. Ani jedna ze společností však na zaslané výzvy nereagovala. Proto Úřad kontrolované osobě uložil pořádkovou pokutu ve výši 100 000 Kč za nesoučinnost při kontrole. Dalším dvěma společnostem (povinným osobám) uložil Úřad v rámci této kontroly za neposkytnutí součinnosti pořádkové pokuty v souhrnné výši 50 000 Kč.

Úřad konstatoval porušení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., jelikož tyto společnosti neprokázaly, že by disponovaly patřičným právním titulem (souhlasem). Dále bylo konstatováno porušení § 7 odst. 4 písm. b) zákona č. 480/2004 Sb., jelikož daná obchodní sdělení neobsahovala přímou informaci o odesílateli, jehož jménem se komunikace uskutečňuje, byly uváděny pouze odkazy na příslušné webové stránky. Jako šiřitel obchodních sdělení v postavení zadavatele, tedy toho, v čí prospěch jsou obchodní sdělení zasílána, byl Úřadem zjištěn jeden subjekt, který provozoval internetové obchody, které byly propagovány v zasílaných obchodních sděleních.

Kontrolovaná osoba námitky proti protokolu o kontrole nepodala. Koncem listopadu 2020 tak bylo Úřadem zahájeno společné správní řízení se všemi zainteresovanými společnostmi, tedy jak samotným odesílatelem obchodních sdělení, tak společností, v jejíž prospěch byla obchodní sdělení zasílána.

Doporučení

Úřad se stále častěji setkává s případy různě provázaných společností, a to jak v osobách jednatelů, tak se společnými místy podnikání. A dále také s tím, že se takovéto společnosti neustále střídají v pozicích provozovatelů internetových obchodů a rozesílatelů obchodních sdělení. Tyto společnosti také neposkytují náležitou součinnost, která je v rámci kontrol vyžadována. Záměry těchto společností jsou pak čistě účelové. Úřad vůči těmto společnostem postupuje jednak s využitím všech právních prostředků, jako je ukládání pořádkových pokut za nesoučinnost, jednak ve světle rozhodnutí, které bylo též potvrzeno rozhodnutím Městského soudu v Praze (pdf soubor), o kterém Úřad již na svých webových stránkách informoval.