Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

  1. Úvod
  2. Profesionál
  3. Předávání osobních údajů do třetích zemí
  4. Předávání založené na rozhodnutí o odpovídající úrovni ochrany osobních údajů

Předávání založené na rozhodnutí o odpovídající úrovni ochrany osobních údajů

Bezpečné třetí země zajišťující odpovídající úroveň ochrany osobních údajů jsou podle čl. 45 obecného nařízení ty země, které disponují platným rozhodnutím Evropské komise o odpovídající úrovni ochrany osobních údajů. 

Evropská komise rozhoduje o tom, zda třetí země jako celek, případně určité území nebo odvětví ve třetí zemi, nebo mezinárodní organizace, zajišťuje odpovídající úroveň ochrany osobních údajů. Detailní pravidla, jimiž se Komise při rozhodování musí řídit, jsou nastavena v čl. 45 obecného nařízení. 

Základní požadavky spojené s odpovídající úrovní ochrany osobních údajů zpracovávaných podle obecného nařízení shrnula také Pracovní skupina WP29 v dokumentu „Adequacy referential“ (WP254). 

Předání do třetích zemí s odpovídající úrovní ochrany osobních údajů nevyžaduje ze strany předávajícího správce osobních údajů, příp. zpracovatele, žádná zvláštní opatření. Tyto třetí země jsou považovány z hlediska ochrany osobních údajů za tzv. bezpečné.

Dosavadní rozhodnutí Komise o odpovídající úrovni ochrany osobních údajů, přijatá ještě v režimu čl. 25 odst. 6 směrnice 95/46/ES, zůstávají podle čl. 45 odst. 9 obecného nařízení v platnosti, dokud Komise nerozhodne jinak. 

Komise zveřejňuje seznam rozhodnutí v Úředním věstníku Evropské unie a na své webové stránce.     

 

Seznam platných rozhodnutí Komise o odpovídající úrovni ochrany osobních údajů:   

Pozn.: Státy, které přistoupily a ratifikovaly Úmluvu č. 108 Rady Evropy o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat z roku 1981 (aktuální seznam je zdevčetně jejího Dodatkového protokolu (aktuální seznam je zde), tedy nelze automaticky považovat za země zajišťující odpovídající úroveň ochrany osobních údajů.   

Evropská komise má pouze při rozhodování o tom, zda třetí země zajišťuje odpovídající úroveň ochrany osobních údajů, v souladu s čl. 45 (2)c a recitálem 105 obecného nařízení, zvláště zohlednit přistoupení dané třetí země k Úmluvě 108 a k jejímu Dodatkovému protokolu.