Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Obchodní společnost

Kontrola u této společnosti byla zahájena na základě šesti stížností na rozesílání obchodních sdělení. Obchodní sdělení byla rozesílána prostřednictvím SMS zpráv v období květen až červen 2021 a obsahovala nabídku finančních služeb a půjček s odkazem na webové stránky společnosti.

Obchodní sdělení byla odesílána z různých telefonních čísel ve prospěch kontrolované společnosti. Kontrolovaná společnost k tomu uvedla, že předmětné zprávy neodeslala, že adresáty obchodních sdělení nezná. Zároveň však uvedla, že rozesílání marketingových sdělení pro ni zajišťuje jiná společnost a doložila smlouvu o marketingové spolupráci, ze které vyplývá, že tato společnost měla rozesílání marketingových SMS zpráv provádět ze své klientské databáze. Dále uvedla, že s danou rozesílací společností řešila načasování rozesílek a jejich obsah. S ohledem na skutečnost, že kontrolovaná osoba u této rozesílací společnosti několikrát její služby reklamovala a ke konci srpna přestala tato společnost komunikovat, ukončila s ní spolupráci ke dni 30. září 2021.

Kontrolovaná společnost je však za tuto rozesílku odpovědná, a to na základě objektivní odpovědnosti, protože ona danou rozesílku, která byla zasílána v její prospěch (tedy propagovala její služby), iniciovala (zadala). Kontrola tak konstatovala porušení při šíření obchodních sdělení, jelikož předmětná obchodní sdělení zasílaná prostřednictvím SMS zpráv byla odesílána bez předchozího souhlasu adresátů.

Úřad se dále zabýval i kontrolou dodržování dalších podmínek, které je nutné při šíření obchodních sdělení splnit, přičemž bylo zjištěno, že obchodní sdělení zasílaná formou SMS neobsahovala žádnou možnost odhlášení, např. odkaz pro odhlášení na konci zprávy, či uvedení kódu pro odhlášení či jasný kontakt, kde lze zasílání takových zpráv zrušit.

Dále je nutno uvést, že i rozesílací společnost byla v rámci této kontroly požádána o poskytnutí součinnosti, zejména o vyjádření se k adresátům obchodních sdělení a doložení udělených souhlasů s jejich zasíláním. Na tuto žádost nereagovala, za což jí byla Úřadem uložena pořádková pokuta.

Kontrolované osobě byla za výše uvedená porušení uložena ve správním řízení sankce ve výši 10.000 Kč, která nabyla právní moci dne 17. května 2022.

Doplňující informace:
Úřad v prvním čtvrtletí roku 2022 v souvislosti s množícími se dotazy a zjištěními z jednotlivých stížností, které byly Úřadu doručeny, a které se týkaly zasílání obchodních sdělení prostřednictvím SMS zpráv, doplnil příslušnou otázku do rubriky často kladené otázky k zákonu č. 480/2004 Sb., která se zabývá podmínkami, za nichž lze obchodní sdělení pomocí SMS zpráv šířit.

  • Obchodní sdělení musí být zejména jasně a zřetelně označeno, v případě textové zprávy musí sdělení obsahovat alespoň stručné vysvětlení se zkratkou „OS“, příp. uvození „OS:“.
  • Obchodní sdělení musí dále obsahovat uvedení názvu toho, jehož jménem se komunikace uskutečňuje. Pro účely textové SMS/MMS zprávy je nutno uvést obchodní název. Označení odesílatele může být například i součástí alfanumerického kódu, ze kterého je zpráva odesílána. Pokud se však liší odesílatel od toho, v čí prospěch je zpráva odeslána, je třeba, aby SMS/MMS zpráva obsahovala oba názvy.
  • Obchodní sdělení musí rovněž umožnit zasílání zpráv odmítnout, aby adresát mohl přímo a účinně zaslat informaci o tom, že si zasílání obchodních sdělení nepřeje. SMS/MMS zpráva tedy musí vždy obsahovat např. telefonní číslo, na které lze zdarma zavolat či zaslat zprávu s odmítnutím. Uvedení internetového odkazu, kdy proklikem dojde k odhlášení, není, v případě SMS/MMS zpráv, plně dostačující, jelikož ne každý disponuje „chytrým“ telefonem nebo je připojen k internetové síti.

V případě zasílání SMS/MMS zpráv z alfanumerického kódu, tedy nikoli z telefonního čísla, kdy nelze na takovou zprávu odeslat odmítnutí, je třeba využít jiné možnosti, např. uvedení telefonního čísla, na kterém dojde k odhlášení. Jak je uvedeno i výše, toto odhlášení by nemělo být zpoplatněno, lze tedy například využít čísla s předvolbou 800.