Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Obchodní společnost

UOOU-03970/19

Kontrola této společnosti byla zahájena na základě více než 40 podaných stížností na rozesílání obchodních sdělení. Předmětem kontroly bylo posouzení dodržování povinností vyplývajících ze zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, při šíření obchodních sdělení elektronickými prostředky, e-mailem. Předmětná obchodní sdělení obsahovala nabídky různého spotřebního zboží a odkazovala na internetové stránky různých internetových obchodů. Obchodní sdělení byla zasílána zhruba po dobu devíti měsíců, a to z doménových jmen, která však nefungovala  jako webové stránky, ale byla pouze za tímto účelem (tedy šíření obchodních sdělení) vytvořena. Tato doménová jména evokovala svým názvem výhodné nákupy, nabídky apod. Některá obchodní sdělení ve svém textu obsahovala informaci, že odesílatelem je kontrolovaná osoba nebo nebylo o odesílateli ani o tom, v čí prospěch je obchodní sdělení odesíláno, uvedeno nic.

Úřad nejprve prověřoval, kdo je odesílatelem předmětných obchodních sdělení, přičemž vycházel především ze zjištění, na koho jsou registrovány jednotlivé odesílající e-mailové adresy (resp. doménová jména). Jednotlivé společnosti, které v tomto smyslu Úřad oslovil, však nereagovaly, neposkytly žádnou součinnost, neodpovídaly ani na zaslané výzvy. Výsledkem tak bylo konstatování, že ve většině případů odeslala předmětná obchodní sdělení třetí společnost, která však byla a je s kontrolovanou osobou provázána, a to především ve funkci jednatele.

U samotné kontrolované společnosti bylo prokázáno zaslání pouze jediného obchodního sdělení. U části obchodních sdělení se odesílatele prokázat nepodařilo. Pokud jde o určení šiřitele obchodních sdělení, tedy toho, v čí prospěch jsou obchodní sdělení šířena, dospěl Úřad ke zjištění, že obchodní sdělení byla šířena ve prospěch kontrolované osoby, a dále další společnosti, odlišné od samotného odesílatele. Nicméně i v případě této další společnosti byla prokázána spojitost s ostatními společnostmi zainteresovanými v tomto případě (tedy jak společností, která obchodní sdělení odesílala, tak také kontrolovanou osobou). Úřad v daném případě konstatoval jak porušení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., tedy odeslání obchodních sdělení bez předchozího souhlasu, tak také porušení § 7 odst. 4 písm. b) zákona č. 480/2004 Sb., jelikož v předmětných obchodních sděleních nebyla uvedena totožnost toho, v čí prospěch je obchodní sdělení šířeno.

Kontrolovaná osoba námitky proti protokolu o kontrole nepodala. Koncem listopadu 2020 tak bylo Úřadem zahájeno společné správní řízení se všemi zainteresovanými společnostmi, u kterých bylo kontrolou konstatováno porušení příslušných ustanovení zákona č. 480/2004 Sb.

V rámci uvedené kontroly byla kontrolované osobě uložena pořádková pokuta za nesoučinnost při kontrole ve výši 25 000 Kč a další společnosti (povinné osobě) za neposkytnutí součinnosti pořádková pokuta ve výši 25 000 Kč.

Doporučení:

Úřad se stále častěji setkává s případy různě provázaných společností, a to jak v osobách jednatelů, tak se společnými místy podnikání. A dále také s tím, že se takovéto společnosti neustále střídají v pozicích provozovatelů internetových obchodů a rozesílatelů obchodních sdělení. Tyto společnosti také neposkytují náležitou součinnost, která je v rámci kontrol vyžadována. Záměry těchto společností jsou pak čistě účelové. Úřad vůči těmto společnostem postupuje jednak s využitím všech právních prostředků, jako je ukládání pořádkových pokut za nesoučinnost, jednak ve světle rozhodnutí, které bylo též potvrzeno rozhodnutím Městského soudu v Praze (pdf soubor), o kterém Úřad již na svých webových stránkách informoval.