Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Obchodní společnost

UOOU-04631/19

Kontrola této společnosti byla zahájena na základě 15 stížností na rozesílání nevyžádaných obchodních sdělení. S ohledem na to, že si někteří adresáti stěžovali též na nerespektování jejich požadavku o ukončení zpracování osobních údajů v souvislosti s přímým marketingem, bylo předmětem kontroly jednak dodržování povinností vyplývajících ze zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, týkajících se rozesílání obchodních sdělení elektronickými prostředky, jednak dodržování povinnosti vyplývající z čl. 21 obecného nařízení ve vztahu k přímému marketingu.

Analýzou jednotlivých zpráv, které stěžovatelé ve svých stížnostech doložili, dospěl Úřad k závěru, že se jednoznačně jedná o obchodní sdělení ve smyslu § 2 písm. f) zákona č. 480/2004 Sb., jelikož tato sdělení obsahovala nabídky služeb týkající se vytvoření moderních webových stránek s důrazem na propagaci služeb a současně obsahovala též odkazy na internetové stránky, kde jsou tyto služby nabízeny.

Analýzou odesílajících e-mailových adres a IP adresy bylo kontrolujícími zjištěno, že odesílatelem předmětných obchodních sdělení je kontrolovaná osoba. Kontrolovaná osoba v průběhu kontroly spolupracovala, nicméně s ohledem na to, že údajný souhlas se zasíláním obchodních sdělení byl zajišťován pouze na základě telefonického dotazování, nikoli jiným zachytitelným způsobem, a též s ohledem na to, že většina stěžovatelů ve svých stížnostech uváděla, že dokonce zasílání obchodních sdělení již dříve odmítala, dopustila se tak kontrolovaná osoba porušení ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., jelikož nedoložila, že by disponovala souhlasem adresátů se zasíláním obchodních sdělení. K dalším podmínkám zasílání obchodních sdělení uvedeným v § 7 odst. 4 zákona č. 480/2004 Sb. Úřad konstatoval, že podmínka označení [§ 7 odst. 4 písm. a) zákona č. 480/2004 Sb.] byla kontrolovanou osobou splněna. Naopak podmínka uvedená v § 7 odst. 4 písm. b) zákona č. 480/2004 Sb. byla kontrolovanou osobou porušena, neboť ani jedno z obchodních sdělení neobsahovalo náležité označení toho, jehož jménem se komunikace uskutečňuje. Taktéž u podmínky uvedené v § 7 odst. 4 písm. c) zákona č. 480/2004 Sb. konstatoval Úřad porušení, a to v případě uživatelů pěti e-mailových adres, jelikož v obchodních sděleních, která jim byla kontrolovanou osobou zaslána, nebyla uvedena platná adresa, na kterou je možné přímo a účinně zaslat informaci o tom, že si adresáti nepřejí další zasílání obchodních sdělení.

S ohledem na skutečnost, že někteří stěžovatelé uváděli, že žádali kontrolovanou osobu o odstranění jejich osobních údajů, bylo předmětem kontroly také příslušné ustanovení čl. 21 obecného nařízení, týkající se práva vznést námitku ve vztahu k přímému marketingu a také s tím související dodržování informační povinnosti dle čl. 12 obecného nařízení. Z kontrolních zjištění je patrné, že v době prováděných rozesílek nebyla kontrolovanou osobou dostatečně plněna informační povinnost dle ustanovení čl. 12 obecného nařízení. V průběhu kontrolního řízení pak byla tato povinnost u jedněch webových stránek napravena, u druhých webových stránek, kterých se též zasílání obchodních sdělení týkalo, byla tato povinnost napravena kontrolovanou osobou v brzké době po ukončení kontrolního řízení.

V případě žádosti jednoho subjektu dle čl. 21 obecného nařízení bylo Úřadem konstatováno porušení čl. 21 odst. 3 obecného nařízení, a to v souvislosti se žádostí subjektu údajů o odstranění jeho osobních údajů ve vztahu k přímému marketingu, kdy tyto jeho osobní údaje zpracovávala kontrolovaná osoba i po opakované žádosti o odstranění osobních údajů a nezasílání dalších obchodních sdělení, a to po dobu několika měsíců. V příslušném správním řízení byla za porušení zákona č. 480/2004 Sb. uložena kontrolované osobě sankce ve výši 20 000 Kč. Vzhledem k tomu, že nápravu vytýkaného porušení příslušných ustanovení obecného nařízení provedla kontrolovaná osoba buď ještě v rámci kontrolního řízení nebo bezprostředně po jeho ukončení, upustil kontrolující od uložení opatření k nápravě a též od uložení sankce v této souvislosti, jelikož shledal sankci uloženou za porušení zákona č. 480/2004 Sb. za dostatečnou.

Doporučení:

Úřad v této souvislosti poukazuje na to, že problematiky přímého marketingu (zasílání obchodních sdělení) se dotýká jak zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, tak obecné nařízení při využívání kontaktů, které jsou osobními údaji. Zákon č. 480/2004 Sb. upravuje podmínky šíření obchodních sdělení elektronickými prostředky a je tedy třeba, aby šiřitel takovýchto obchodních sdělení tyto podmínky dodržoval. Obecné nařízení se pak na tuto problematiku vztahuje v obecném měřítku, kdy lze zejména použít ustanovení o informační povinnosti (čl. 13, 14), ustanovení o právu vznést námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu (čl. 21). K porušení pak může dojít například tehdy, kdy subjekt údajů uplatní námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nicméně následně na svůj elektronický kontakt obdrží další obchodní sdělení. Může se pak jednat jak o porušení čl. 21 odst. 3 obecného nařízení, jelikož ze zaslaného obchodního sdělení je jasné, že správce osobní údaje (tedy elektronický kontakt adresáta) dále zpracovává, tak  o porušení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., jelikož šiřitel nedisponuje příslušným souhlasem pro zasílání obchodních sdělení, resp. adresát zasílání obchodních sdělení odmítl.