Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Obchodní společnost

UOOU-05132/19

Kontrola byla zahájena na základě více jak 300 stížností na rozesílání nevyžádaných obchodních sdělení. Předmětem kontroly bylo posouzení dodržování povinností vyplývajících ze zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, při šíření obchodních sdělení elektronickými prostředky, e-mailem. Předmětná obchodní sdělení obsahovala nabídku různých druhů zboží a služeb internetových obchodů a rovněž vybízela k návštěvě internetových stránek, na kterých byly internetové obchody provozovány.

Úřad zahájil kontrolu na základě provedené analýzy odesílajících doménových adres na společnost, která byla v době předmětných rozesílek majitelem či držitelem odesílajících e-mailových adres. V rámci kontroly byly dotazovány i společnosti, v jejichž prospěch byla obchodní sdělení kontrolovanou osobou zasílána, tedy společnosti provozující jednotlivé e-shopy, které byly v obchodních sděleních propagovány. Ovšem ani kontrolovaná osoba, ani provozovatelé e-shopů na žádný z přípisů Úřadu nereagovaly. Za nesoučinnost při kontrole uložil Úřad kontrolované osobě pořádkovou pokutu ve výši 200 000 Kč. Dalším třem subjektům (povinným osobám) byla za neposkytnutí součinnosti při kontrole uložena pokuta v souhrnné výši 58 000 Kč.

Kontrolovaná osoba v rámci kontroly žádným způsobem nedoložila, že by disponovala patřičným oprávněním k zasílání obchodních sdělení na předmětné e-mailové adresy, a bylo tak konstatováno porušení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb. Dále bylo konstatováno též porušení § 7 odst. 4 písm. b) zákona č. 480/2004 Sb., jelikož daná obchodní sdělení neobsahovala přímou informaci o odesílateli, jehož jménem se komunikace uskutečňuje, byly uváděny pouze odkazy na příslušné webové stránky. Jako šiřitelé obchodních sdělení v postavení zadavatele, tedy toho, v čí prospěch jsou obchodní sdělení zasílána, byly Úřadem zjištěny 3 subjekty, přičemž u jednoho z nich došlo k zaslání obchodních sdělení pouze čtyřem adresátům, a proto byl tento subjekt jen upozorněn na porušení daného zákona.

Proti protokolu o kontrole nebyly kontrolovanou osobou podány námitky.

Zbylé dva subjekty pak byly společně s kontrolovanou osobou účastníky správního řízení, ve kterém jim byla za zjištěná porušení uložena příslušná sankce, která v případě kontrolované osoby činila 600 000 Kč a v případě společností, v jejichž prospěch byla obchodní sdělení šířena, se jednalo o sankce ve výši 120 000 Kč a 270 000 Kč. Rozhodnutí, kterým byly tyto pokuty uloženy, již nabylo právní moci.