Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Obchodní společnost

Kontrola u této společnosti byla zahájena na základě více jak 500 stížností na rozesílání nevyžádaných obchodních sdělení. Stížnosti byly podávány i během celého kontrolního procesu. Předmětem kontroly bylo posouzení dodržování povinností vyplývajících ze zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, týkající se rozesílání obchodních sdělení elektronickými prostředky. Předmětná obchodní sdělení obsahovala nabídky zboží a služeb různých internetových obchodů a rovněž vybízela k návštěvě internetových stránek určených k přímé podpoře nabízeného zboží a služeb, a to jak kontrolované osoby, tak také třetích stran, v jejichž prospěch byla rovněž šířena.

Při posouzení odpovědnosti za zasílání nevyžádaných obchodních sdělení vycházel Úřad jak ze samotných textů obchodních sdělení, tak také ze zjištění, kdo je majitelem či držitelem odesílajících doménových jmen, či v čí prospěch jsou obchodní sdělení odesílána, jak jsou obchodní sdělení tvořena apod. V rámci této kontroly byla vyžadována též součinnost od společností provozujících hostingové služby na příslušných doménách či IP adresách, od společností registrujících doménové adresy, od společností, v jejichž prospěch byla některá obchodní sdělení odesílána. Vzhledem ke skutečnosti, že kontrolovaná osoba v průběhu kontroly nikterak nespolupracovala a na opakované výzvy Úřadu nereagovala, byla jí v této souvislosti za neposkytnutí součinnosti uložena pořádková pokuta ve výši 300 000 Kč.

Na základě důkladného posouzení všech zjištěných skutečností a jejich vzájemné provázanosti Úřad konstatoval, že odesílatelem všech předmětných obchodních sdělení je kontrolovaná osoba. S ohledem na to, že v průběhu kontroly kontrolovaná osoba nikterak nedoložila, resp. neprokázala, že by disponovala souhlasy adresátů se zasíláním obchodních sdělení, ani že by se případně jednalo o její zákazníky, dopustila se tak porušení povinnosti stanovené v § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., tedy povinnosti využít podrobnosti elektronického kontaktu za účelem šíření obchodních sdělení elektronickými prostředky pouze ve vztahu k uživatelům, kteří k tomu dali předchozí souhlas.

Jelikož byla některá obchodní sdělení šířena nejen ve prospěch kontrolované osoby, ale též i jiných subjektů, posuzoval Úřad také okolnost, kdo je šiřitelem obchodních sdělení, a to z postavení příkazce, tedy zadavatele rozesílek obchodních sdělení, osobou, v jejíž prospěch byla obchodní sdělení kontrolovanou osobou také rozesílána. Úřad zjistil, že obchodní sdělení byla kontrolovanou šířena ve prospěch dalších dvou společností.

Úřad dále posuzoval též dodržování dalších podmínek pro zasílání obchodních sdělení uvedených v § 7 odst. 4 zákona č. 480/2004 Sb. V této souvislosti konstatoval, že v některých případech zaslaných obchodních sdělení bylo označení těchto sdělení značně zavádějící a adresát tak nebyl schopen jednoznačně z předmětu zaslané zprávy určit, zda se jedná o obchodní nabídku. Dále pak Úřad dospěl k závěru, že došlo také k porušení § 7 odst. 4 písm. b) daného zákona, neboť žádné obchodní sdělení neobsahovalo informaci o odesílateli, jehož jménem se komunikace uskutečňuje.

Proti protokolu o kontrole nebyly kontrolovanou osobou podány námitky.

Úřad v této souvislosti zahájil příslušné řízení o přestupku, a to formou společného řízení, které je vedeno s kontrolovanou osobou jakožto rozesílatelem předmětných obchodních sdělení, tak také se společností, v jejíž prospěch byla obchodní sdělení kontrolovanou osobou též rozesílána. V případě druhé společnosti zaslal Úřad pouze upozorňující dopis s výzvou ke sjednání nápravy, jelikož se část jejího porušení týkala pouze 6 adresátů, a byl zde tak konstatován pouze nepatrný zásah do právem chráněného zájmu, kterým je soukromí v elektronické komunikaci. Předmětné správní řízení nebylo dosud pravomocně ukončeno.

Obecně lze k této kontrole konstatovat, že se jednalo o rozsáhlou kontrolu, kterou Úřad v oblasti zasílání obchodních sdělení prováděl, a to zejména s ohledem na značné množství obdržených stížností a na velice složitou provázanost mezi jednotlivými subjekty, které v rámci kontroly též měnily svá postavení, ať už v pozici provozovatelů příslušných internetových obchodů, v jejichž prospěch byla obchodní sdělení šířena, v pozicích držitelů doménových jmen (internetových obchodů i odesílajících e-mailových adres), tak také ve změnách jednatelů či statutárních orgánů jednotlivých společností, kterých se rozesílka týkala.