Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Statutární město (UOOU-01319/20)

Městské kamerové systémy a využití technologie biometriky

Kontrola byla zahájena na základě kontrolního plánu pro rok 2020. Předmětem kontroly bylo dodržování povinností správce osobních údajů při zpracování osobních údajů subjektů údajů v souvislosti s využíváním kamerových systémů v rámci města, a to zejména kontrola plnění povinností podle čl. 6 a čl. 7, čl. 9, čl. 11-19 a čl. 32 obecného nařízení a v rozsahu tomu odpovídající povinnosti podle čl. 5 obecného nařízení.

Kontrolou bylo zjištěno, že kontrolovaná osoba využívá kamerové systémy provozované městskou policií (městský dohledový systém, dohled nad světelnými křižovatkami, mobilní kamery na klopách strážníků, kamery umístěné ve služebních vozidlech), kamerové systémy využívané přímo městem (ochrana podzemních garáží) a kamerové systémy instalované ve dvou městských obvodech za účelem ochrany majetku, přičemž jak bylo zjištěno kontrolou, žádný z kamerových systémů nevyužívá kamery s funkcí automatické identifikace osob, tedy s technologií, která využívá zvláštní kategorii údajů (čl. 9 obecného nařízení)  –  biometriku.

Kontrolou bylo zjištěno, že kontrolovaná osoba v rámci využívání instalovaných kamerových systémů zpracovává osobní údaje subjektů údajů, které jsou osobními údaji ve smyslu čl. 4 odst. 1 obecného nařízení a tyto ve smyslu definice čl. 4 odst. 2 obecného nařízení zpracovává.

Kontrolovaná osoba stanovila účel a prostředky zpracování osobních údajů, je tedy ve smyslu čl. 4 bodu 7 obecného nařízení správcem osobních údajů zpracovávaných prostřednictvím kamerových systémů, zpracování je ve smyslu čl. 6 písm. c) obecného nařízení zákonné, neboť je prováděno za účelem plnění úkolů obce ve smyslu zákona č.  128/2000 Sb., o obcích (obecní zařízení), zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, včetně vyhlášky č. 88/1996 Sb., kterou se provádí zákon o obecní policii, zákona č. 273/2008 Sb., o Policii ČR a městské policie ve smyslu zákona č. zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, včetně vyhlášky č. 88/1996 Sb., kterou se provádí zákon o obecní policii, zákon č. 273/2008 Sb., o Policii ČR a zároveň je zákonné ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. e) obecného nařízení, neboť je nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce či třetí strany, tj. zejména ochrana osob a majetku, zajištění bezpečnosti a ochrany svěřeného majetku i dalších stanovených účelů. Kontrolou nebylo zjištěno porušení povinností vyplývajících kontrolované osobě z čl. 28 obecného nařízení.

Kontrolou nebylo zjištěno ani porušení povinností kontrolované osoby uložené jí jako správci osobních údajů dle čl. 30 bodu 1 obecného nařízení, neboť má přesně stanovené postupy zpracování osobních údajů, vede záznamy o činnostech zpracování, které obsahují informace dle bodů 1-3 čl. 30 obecného nařízení. Kontrolující s přihlédnutím ke konkrétní povaze, rozsahu, kontextu, postupům a účelům zpracování, vč. zvážení rizika při zpracování, konstatovali, že přijatá technická a organizační opatření zajišťují dostatečnou úroveň zabezpečení ve smyslu čl. 32 obecného nařízení a zpracování je v souladu se zásadou vyjádřenou v čl. 5 bodu 1 písm. f) obecného nařízení.