Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Státní příspěvková organizace (UOOU-03225/19)

Kontrola zveřejňování fotografií zaměstnanců na internetových stránkách zaměstnavatele

Kontrola byla zahájena na základě stížnosti, jež směřovala proti postupu státní příspěvkové organizace, konkrétně proti zveřejnění fotografie stěžovatelky na internetových stránkách zaměstnavatele – kontrolované osoby. O zahájení kontroly Úřad rozhodl též na základě shromážděných podkladů, které mu byly stěžovatelkou postupně předány.

Předmětem kontroly bylo dodržování povinností stanovených kontrolované osobě obecným nařízením a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v souvislosti se zveřejňováním fotografií zaměstnanců státní příspěvkové organizace, včetně realizace práv subjektů údajů.

Kontrolou bylo zjištěno, že kontrolovaná osoba původně zveřejňovala fotografie zaměstnanců (zástupců regionálních poboček) na základě údajně uděleného souhlasu. Proti tomuto se však vyhradila stěžovatelka a požadovala výmaz fotografie z internetových stránek. Na základě této skutečnosti kontrolovaná osoba přehodnotila právní základ pro dané zpracování a stěžovatelku informovala, že fotografie je zveřejněna na základě oprávněného zájmu kontrolované osoby ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) obecného nařízení. Stěžovatelce následně předložila na vyžádání provedený balanční test.

V rámci kontroly bylo v obecné rovině konstatováno, že právním základem pro zveřejnění fotografie zaměstnance by mohl být oprávněný zájem správce ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) obecného nařízení, avšak balanční test, předložený kontrolovanou osobou v rámci kontroly, svým obsahem neprokázal oprávněné zájmy pro zpracování, které by převážily nad zájmy nebo základními právy a svobodami subjektů údajů. Kontrolovaná osoba tak neprokázala, že by jí pro zveřejňování fotografií zaměstnanců svědčil uvedený právní základ a předmětné zpracování kontrolující vyhodnotili jako nezákonné.

Kontrolou bylo dále konstatováno, že kontrolovaná osoba poskytuje subjektům údajů informace v rozsahu a způsobem odpovídajícím požadavkům uvedeným v čl. 12 odst. 1 a čl. 13 obecného nařízení, tj. tyto své povinnosti neporušila, vyjma nepřesné informace ve vztahu k předmětnému zveřejňování fotografií.

S ohledem na způsob, kterým kontrolovaná osoba řešila realizaci práv subjektů údajů, resp. žádost o výmaz stěžovatelky, kontrolující dospěli k závěru, že kontrolovaná osoba porušila základní zásadu zpracování osobních údajů dle čl. 5 odst. 1 písm. a) obecného nařízení, neboť ve vztahu k subjektu údajů nebyly osobní údaje zpracovávány korektně a zákonným a transparentním způsobem. Až po vyjádření nesouhlasu stěžovatelky se zveřejněním její fotografie na internetových stránkách kontrolovaná osoba přehodnotila právní základ, na základě kterého uvedené zpracování provádí. Mimo jiné pak kontrolovaná osoba v rámci kontroly argumentovala tím, že stěžovatelka svou žádost o výmaz, resp. námitku proti zpracování, nedoručila předepsaným způsobem, na předepsaném formuláři, ačkoli na tuto skutečnost stěžovatelka nebyla kontrolovanou osobou ani jednou upozorněna, a naopak byla ujišťována, že se její žádost řeší.

Kontrolovaná osoba proti kontrolním zjištěním uplatnila námitky, které byly předsedou Úřadu zamítnuty v plném rozsahu.

Doplňující informace

Ačkoli obecné nařízení nestanoví závaznou podobu balančního testu, musí tento prokázat oprávněné zájmy pro dané zpracování, které převažují nad zájmy nebo základními právy a svobodami subjektů údajů. Jestliže oprávněný zájem prokázán není, nelze pro toto zpracování využít právní titul ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) obecného nařízení. V rámci balančního testu se nikdy nebude možné spokojit s prostým konstatováním, že ve vztahu k subjektu údajů žádná rizika neexistují, tak jak bylo uvedeno v balančním textu kontrolované osoby. Jestliže jsou rizika určitými opatřeními minimalizována, pak právě balanční test poskytuje pro tyto úvahy a informace vhodný prostor.