Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Provozovatel internetového vyhledávače (UOOU-00381/20)

Kontrola používání cookies

Kontrola byla provedena na základě kontrolního plánu pro rok 2020. Předmětem kontroly bylo plnění povinností správce podle čl. 6 a čl. 7, čl. 11-19 obecného nařízení, a to v rozsahu tomu odpovídající povinnosti podle čl. 5 obecného nařízení, včetně používání cookies v rámci provozování webových stránek s multimediálním obsahem, včetně vyhledávače.

Kontrolující se zaměřili na právní pozadí, které se ke zpracování souborů cookies vztahuje. Jako první se zaměřili na oblast práva Evropské unie.

Ve vztahu ke cookies je třeba vycházet ze směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/58/ES ze dne 12. července 2002 o zpracování osobních údajů a ochraně soukromí v odvětví elektronických komunikací. Po analýze relevantních právních předpisů, skutkového stavu a právní jistotě kontrolované osoby hodnotili kontrolující zpracování cookies ve světle národní právní úpravy, tj. zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích.

Provedenou kontrolou a z dokumentu Rozsah zásad ochrany osobních údajů bylo zjištěno, že rozsah zpracovávaných údajů odpovídá účelu zpracování. Kontrolovaná osoba zpracovává přiměřený, relevantní a nezbytný rozsah osobních údajů ve vztahu k jednotlivým účelům, pro které jsou zpracovávány. Kontrolovaná osoba nezpracovává osobní údaje (pokud se tomu nemůže zcela vyhnout) po dobu delší, než je to nezbytné k dosažení účelů, pro které byly shromážděny. A kde je to možné, přistupuje k jejich anonymizaci nebo pseudonymizaci. Tento přístup je v souladu se zásadou omezení uložení, která zakotvuje povinnost vymazat nebo anonymizovat osobní údaje, pokud je už nepotřebujeme pro naplnění účelu jejich shromáždění. Kontrolovaná v rámci probíhající kontroly doložila seznam cookies, ze kterého je patrné, že jednotlivé druhy cookies zpracovává po dobu nezbytnou k dosažení účelu. Z přiložených podkladů kontrolovanou osobou a z kontrolních zjištění bylo zřejmé, že zpracování cookies probíhá buďto na základě souhlasu, na základě plnění smlouvy anebo na základě oprávněného zájmu. Provedenou kontrolou bylo zjištěno, že kontrolovaný informace o ochraně osobních údajů, tedy i o jejich zpracování, poskytuje na svých webových stránkách, stejně jako informace a zásady používání cookies. Z kontrolních zjištění bylo zřejmé, že kontrolovaná osoba vyhodnotila závažnost a pravděpodobnost rizik spojených se zpracováním osobních údajů a v návaznosti na to přijala technická a organizační opatření, aby zajistila úroveň zabezpečení odpovídající danému riziku.

Kontrolou nebylo zjištěno porušení povinností vyplývajících z obecného nařízení.