Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Obchodní společnost (UOOU-04099/19)

Zpracování osobních údajů zveřejněných vlastníků průmyslových práv

Předmětem kontroly bylo dodržování povinností stanovených kontrolované osobě obecným nařízením a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v souvislosti se zpracováním osobních údajů vlastníků průmyslových práv – fyzických osob, uváděných v rejstřících průmyslových práv.

Kontrola byla zahájena na základě podnětu od Úřadu průmyslového vlastnictví.

Kontrolovaná osoba neoprávněně předkládá osobám zveřejněným patentovým úřadem faktury za zveřejnění jejich patentů na blíže nestanoveném seznamu patentů.

Kontrolovaná osoba neposkytla kontrolujícím součinnost, a ani na urgence nijak nereagovala, a proto byl dne 26. srpna 2020 vydán „příkaz“, kterým bylo uloženo zaplatit pokutu 80 000 Kč podle § 35 písm. b) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v souladu s § 15 odst. 2 zákona č. 255/2012 Sb., kontrolní řád, pro porušení povinnosti stanovené v § 10 odst. 2 zákona č. 255/2012 Sb., tedy povinnosti vytvořit podmínky pro výkon kontroly, umožnit kontrolujícímu výkon jeho oprávnění stanovených zákonem a poskytovat k tomu potřebnou součinnost.

Kontrolovaná osoba nepodala proti „příkazu“ odpor a ani do 3. listopadu 2020 nezaplatila uloženou sankci, proto byla věc předána k vymáhání celnímu úřadu.

Kontrola byla ukončena protokolem o kontrole ze dne 14. října 2020 konstatováním, že kontrolovaná osoba nereagovala na opakované výzvy Úřadu k součinnosti, a to ani v rámci předkontroly, ani v rámci kontroly samotné, za což jí byla pravomocně uložena sankce, a proto se nepodařilo kontrolou prokázat, zda kontrolovaná osoba disponuje legitimním právním titulem, který by ji opravňoval k rozesílání nevyžádaných obchodních nabídek adresátům (subjektům údajů).

Vzhledem k nesoučinnosti kontrolované osoby bylo hodnocení dodržování dalších povinností stanovených kontrolované osobě obecným nařízením bezpředmětné.

Námitky proti kontrolnímu zjištění kontrolovaná osoba nepodala.