Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Provozovatel zpravodajského portálu (UOOU-004170/20)

Provozovatel zpravodajského portálu

Kontrola byla zahájena na základě kontrolního plánu pro rok 2020. Jejím předmětem bylo dodržování povinností společnosti při zpracování osobních údajů subjektů údajů v souvislosti s využíváním cookies v rámci provozování zpravodajského portálu, a to zejména kontrola plnění povinností podle čl. 6, čl. 7, čl. 11-19 obecného nařízení a v rozsahu tomu odpovídající povinnosti podle čl. 5 obecného nařízení.

Kontrolovaná osoba v rámci provozování webových stránek využívá cookies technické, statistické a diagnostické, reklamní a bezpečnostní. Shromažďuje informace ze serverových protokolů. Tyto protokoly obvykle obsahují informace o webovém požadavku uživatele, IP adrese, typu prohlížeče, jazyku prohlížeče a datu a času požadavku. Mohou obsahovat jeden či více souborů cookie, které jednoznačně identifikují prohlížeč uživatele. Společnost ukládá do lokálního úložiště počítače uživatele token s jimi vygenerovaným UID browseru.

Kontrolovaná osoba jakožto provozovatel portálu používá cookies zejména za účelem zpracování statistiky návštěvnosti, analýzy preferencí uživatele a zobrazování obsahu, který odpovídá individuálním potřebám, zobrazení účasti v anketách, hlasování. V souvislosti s provozováním serveru stanovila účely a prostředky zpracování osobních údajů uživatelů webového portálu. K jejich zpracování využívá i poskytovatele (zpracovatele).

Jelikož ze spojení čl. 4 bod 1 a rec. 30 obecného nařízení lze jednoznačně dovodit, že za osobní údaj je nezbytné považovat též identifikátory cookies, které umožňují spojení s konkrétní fyzickou osobou, bylo kontrolujícími konstatováno, že kontrolovaná osoba jako správce zpracovává osobní údaje.

Dále z kontrolních zjištění vyplynulo, že kontrolovaná osoba předmětné osobní údaje uživatelů zpracovává se souhlasem dle čl. 6 odst. 1 písm. a) obecného nařízení, dle oprávněného zájmu správce dle čl. 6 odst. 1 písm. f) obecného nařízení, ev. též splněním právní povinnosti dle čl. 6 odst. 1 písm. c) obecného nařízení. Ostatní údaje registrovaných návštěvníků zpracovává na základě smluvního vztahu dle čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení.

Kontrolovaná osoba plní vůči subjektu údajů informační povinnost stanovenou v čl. 12 obecného nařízení, v rozsahu čl. 13 a čl. 14 tohoto nařízení a splnila i povinnost stanovenou v čl. 15-23 obecného nařízení, když stanovila postupy a uživatele internetových stránek řádně informovala o jejich právech a jejich uplatnění.

Po zhodnocení obsahu předložených smluv kontrolující konstatovali, že spolupráce správce a zpracovatele je nastavena způsobem, který odpovídá požadavkům čl. 28 odst. 2 a 3 obecného nařízení, čímž byl dán i předpoklad k závěru, že nedochází k porušení základní povinnosti vyjádřené v odst. 1 citovaného nařízení.

U společnosti nebylo shledáno porušení plnění povinnosti dle čl. 25 a čl. 32 obecného nařízení, společnost na základě vyhodnocených rizik při zpracování osobních údajů uživatelů webového portálu přijala technicko-organizační opatření.