Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Obchodní společnost

Kontrola byla zahájena na základě 7 podnětů a jejím předmětem bylo dodržování povinností vyplývajících ze zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, týkajících se rozesílání obchodních sdělení pomocí elektronických prostředků. Předmětná obchodní sdělení, která byla odesílána prostřednictvím e-mailových zpráv, obsahovala nabídky na slevy spotřebního a elektronického zboží a rovněž vybízela k návštěvě internetových stránek určených k přímé podpoře nabízeného zboží a služeb.

Úřad na základě porovnání tvrzení stěžovatelů, kontrolované osoby a taktéž ověřením v rámci místního šetření konstatoval, že kontrolovaná osoba se dopustila porušení pouze v případě zaslání obchodního sdělení dvěma stěžovatelům, a to proto, že nerespektovala zákazníkův požadavek na odmítnutí zasílání obchodních sdělení. Další obchodní sdělení tak těmto uživatelům nemělo být zasláno, a to ani v případě provedení dalších nákupů. Obchodní sdělení by mohlo být zasláno pouze na základě právního titulu souhlasu (§ 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb.), nikoli však již na základě zákaznického vztahu dle § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. V této souvislosti bylo kontrolované osobě doporučeno, aby do procesu zadání objednávky, ještě před samotné pole potvrzující odeslání objednávky, doplnila možnost zasílání obchodních sdělení odmítnout.

Ve vztahu k dalším podmínkám, které je třeba při zasílání obchodních sdělení dodržet, pak Úřad vyhodnotil, že v případě dvou obchodních sdělení nebyla splněna podmínka stanovená v § 7 odst. 4 písm. b) zákona č. 480/2004 Sb., jelikož tato sdělení neobsahovala informaci o odesílateli, jehož jménem se komunikace uskutečňuje. Kontrolované osobě bylo doporučeno, aby všechna zasílaná obchodní sdělení ve prospěch internetových obchodů, které provozuje, označovala jednoznačně s uvedením, že kontrolovaná osoba je provozovatelem daných obchodů, a to proto, aby adresát byl o totožnosti odesílatele informován přímo ze zaslaného obchodního sdělení.

Kontrolovaná osoba podala proti části kontrolního zjištění vztahujícího se k jedné e-mailové adrese (k jednomu uživateli) námitku, která se týkala doby 12 dní, po níž došlo na základě žádosti uživatele dotčené e-mailové adresy k jejímu odstranění z marketingové databáze kontrolované osoby, přičemž kontrolovaná osoba považovala tuto dobu za zcela přiměřenou. V tomto dopise kontrolovaná osoba také sdělila, že provedla nápravu, tak jak jí bylo v rámci kontroly doporučeno. Předsedkyně Úřadu námitku podanou kontrolovanou osobou zamítla a uvedla, že kontrolní praxe toleruje určitou lhůtu potřebnou pro realizaci odhlášení ze zasílání obchodních sdělení, která je zhruba jeden týden, nicméně je třeba přihlížet i ke konkrétním okolnostem. Přiklonila se k tomu, co bylo konstatováno v protokolu o kontrole, tedy, že doba 12 dní, po jejímž odmítnutí došlo k odhlášení dané e-mailové adresy z rozesílek obchodních sdělení, není nikterak dlouhá a mohla by být považována i s ohledem na velký systém s velkým množstvím zákazníků za dostatečnou. Na druhou stranu však, což je třeba považovat za zásadní, bylo nutno vzít v úvahu, že kontrolovaná osoba zasílala obchodní sdělení na předmětnou e-mailovou adresu každé 3 dny a této okolnosti bylo třeba se přizpůsobit formou pružnější reakce na odmítání dalšího zasílání obchodních sdělení. Pokud jde o tvrzení kontrolované osoby o provedené nápravě, předsedkyně Úřadu sdělila, že z hlediska řízení o vypořádání námitek je toto irelevantní, nicméně to bude zohledněno v rámci dalšího postupu Úřadu.

Za toto jednání uložil Úřad kontrolované osobě pokutu ve výši 3 000,- Kč, přičemž bylo přihlédnuto i k tomu, že kontrolovaná osoba vytýkaná pochybení napravila a přijala též opatření, která by takovým pochybením měla předcházet.

Doporučení

Pokud jsou zasílána obchodní sdělení vlastním zákazníkům, je třeba důsledně postupovat dle podmínek uvedených v § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. Zákazníkovi musí především být v době získávání jeho kontaktních údajů v souvislosti s prodejem výrobku nebo služby dána možnost odmítnout využití těchto kontaktů pro zasílání obchodních sdělení (týkajících se vlastních obdobných výrobků či služeb). Toto lze realizovat například formou zaškrtnutí políčka pro odmítnutí zasílání obchodních sdělení nebo jednoznačného sdělení, že tento požadavek (odmítnutí) lze uvést například do pole poznámka apod.