Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Obchodní společnost

Kontrola u této společnosti byla zahájena na základě 47 podnětů na rozesílání nevyžádaných obchodních sdělení. Předmětem kontroly bylo posouzení dodržování povinností vyplývajících ze zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, týkajících se rozesílání obchodních sdělení pomocí elektronických prostředků. Předmětná obchodní sdělení obsahovala nabídky nejrůznějších výrobků a služeb (dětské zboží, kosmetické výrobky, slevy na sportovní zboží, finanční služby, erotické zboží apod.) a odkazovala na příslušné webové stránky, na kterých byly nabízené výrobky a služby poskytovány. Držitelem odesílající e-mailové a IP adresy byla kontrolovaná osoba, která ve svém vyjádření potvrdila, že dané rozesílky obchodních sdělení realizovala a uvedla, že všechny jí odeslané e-maily měly v patičce zprávy možnost odhlásit se z odběru podobných e-mailů. K právnímu titulu pro zasílání obchodních sdělení sdělila, že konkrétní e-mailové adresy jsou kontakty uživatelů jí provozovaných webových portálů, kteří vědomě dali souhlas se zasíláním obchodních sdělení.

Kontrolovaná osoba však udělení tvrzených souhlasů žádným způsobem nedoložila a ani nedoložila, že by se jednalo o její zákazníky.

S ohledem na skutečnost, že obchodní sdělení byla kontrolovanou osobou zasílána ve prospěch provozovatelů internetových stránek, na které obchodní sdělení odkazovala, posuzoval Úřad také to, kdo je šiřitelem obchodních sdělení, a to z postavení příkazce – zadavatele rozesílek obchodních sdělení, tedy osobou, v jejíž prospěch kontrolovaná osoba daná obchodní sdělení odesílala. Úřad zjistil, že rozesílku předmětných obchodních sdělení realizovala kontrolovaná osoba pro 8 společností, přičemž jedna z těchto společností byla společností zahraniční. Na výzvu o součinnost reagovala pouze jedna z těchto společností, která ve svém vyjádření uvedla, že si od kontrolované osoby marketingovou kampaň objednala. Ostatní společnosti příslušnou součinnost neposkytly.

Jak je uvedeno výše, kontrolovaná osoba v průběhu kontroly nikterak nedoložila právní tituly k zasílání obchodních sdělení na předmětné e-mailové adresy dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti  a dopustila se tak porušení povinnosti stanovené v § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., tedy povinnosti využít podrobnosti elektronického kontaktu za účelem šíření obchodních sdělení elektronickými prostředky pouze ve vztahu k uživatelům, kteří k tomu dali předchozí souhlas. Úřad dále dospěl k závěru, že došlo také k porušení § 7 odst. 4 písm. b) zákona č. 480/2004 Sb., neboť obchodní sdělení (až na jedno) neobsahovala jednoznačné označení toho, jehož jménem se komunikace uskutečňuje. Úřad dále v této souvislosti konstatoval, že společnosti, v jejichž prospěch byla příslušná obchodní sdělení kontrolovanou osobou zasílána, jsou ve vztahu k těmto sdělením jejich šiřiteli, a to v postavení příkazce – zadavatele. Tyto společnosti se přenesením rozesílky obchodních sdělení (či její iniciací) na kontrolovanou osobu nezbavují své odpovědnosti.

Proti protokolu o kontrole nebyly kontrolovanou osobou podány námitky.

Úřad v této souvislosti zahájil příslušné správní řízení, a to formou společného řízení, které bylo vedeno jak s kontrolovanou osobou jakožto rozesílatelem předmětných obchodních sdělení, tak se společnostmi, v jejichž prospěch byla obchodní sdělení kontrolovanou osobou rozesílána. K tomu je třeba poznamenat, že řízení nebylo vedeno se společnostmi, kde byl konstatován pouze nepatrný zásah do právem chráněného zájmu, kterým je soukromí v elektronické komunikaci, tedy v případech, kdy bylo zjištěno rozeslání pouze několika e-mailů ve prospěch určité společnosti. V těchto případech byly tyto společnosti na tuto skutečnost pouze upozorněny a vyzvány ke sjednání nápravy.

Za výše uvedená porušení uložil Úřad kontrolované osobě pokutu ve výši 140 000,- Kč a společnostem, v jejichž prospěch byla obchodní sdělení šířena, pokuty ve výši 16 000,- Kč a 30 000,- Kč, přičemž přihlédl jako k polehčující okolnosti k tomu, že tyto společnosti nebyly faktickými odesílateli předmětných obchodních sdělení a nesprávným postupem odesílatele tak i ony mohly utrpět škodu na své dobré pověsti a jméně.

Doporučení

Odpovědnost za přestupek dle § 11 odst. 1 zákona č. 480/2004 Sb. je formulována jako objektivní odpovědnost, tedy odpovědnost za protiprávní, tj. výsledný stav, a   není přihlíženo k míře zavinění vzniklého protiprávního stavu. Za šiřitele obchodních sdělení je přitom nutno považovat také osoby, v jejichž prospěch jsou obchodní sdělení šířena. Odpovědným subjektem za rozesílání obchodních sdělení jsou kromě faktického odesílatele také společnosti, v jejichž prospěch byla obchodní sdělení odesílána. Tyto společnosti se přenesením rozesílky obchodních sdělení (či její iniciací) na jinou společnost nezbavují své odpovědnosti, naopak musí být samy schopny doložit souhlasy adresátů obchodních sdělení, příp. jsou povinny sjednat a zajistit tento stav prostřednictvím rozesílací společnosti. Nelze spoléhat pouze na smluvní ujištění rozesílacích společností, že tyto ve svých databázích patřičnými souhlasy disponují. Úřad v této souvislosti opakovaně upozorňuje společnosti, které neprovádí rozesílky obchodních sdělení vlastními silami na to, aby si smluvní partnery dostatečně prověřovaly, a vždy od nich požadovaly dostatečné záruky, že rozesílka bude probíhat zákonným způsobem.