Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Obchodní společnost

Kontrola dodržování povinností při šíření obchodních sdělení byla zahájena na základě 18 podnětů, které Úřad obdržel. Sdělení byla odesílána prostřednictvím e-mailových zpráv a obsahovala nabídky provize za doporučení služeb likvidační společnosti a nabídky služeb likvidační společnosti a rovněž vybízela k návštěvě internetových stránek určených k přímé podpoře nabízených služeb. Kontrolovaná osoba na oznámení o zahájení kontroly ani na opakované výzvy k vyjádření nikterak nereagovala, v rámci kontroly nespolupracovala. Za neposkytnutí součinnosti jí tak byla uložena pořádková pokuta ve výši 50 000,- Kč.

Na základě technické analýzy elektronických hlaviček předmětných e-mailových zpráv obsahujících obchodní sdělení, dále samotného obsahu těchto sdělení a vlastních zjištění Úřadu bylo shledáno, že kontrolovaná osoba je osobou, v jejíž prospěch jsou obchodní sdělení zasílána. Úřad vyhodnotil též informace poskytnuté samotnými adresáty obchodních sdělení, kteří ve svých stížnostech shodně uvedli, že k zasílání obchodních sdělení odesílateli nikdy nedali souhlas, nejsou ani jeho zákazníky či registrovanými uživateli. Někteří stěžovatelé též jednoznačně doložili, že příjem obchodních sdělení již dříve odmítli.

Kontrolovaná osoba v průběhu kontroly nikterak nedoložila, a tedy neprokázala souhlasy (právní tituly) k zasílání obchodních sdělení na předmětné e-mailové adresy a dopustila se tak porušení povinnosti stanovené v § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., tedy povinnosti využít podrobnosti elektronického kontaktu za účelem šíření obchodních sdělení elektronickými prostředky pouze ve vztahu k uživatelům, kteří k tomu dali předchozí souhlas. Úřad dále dospěl k závěru, že došlo též k porušení § 7 odst. 4 písm. b) zákona č. 480/2004 Sb., neboť obchodní sdělení neobsahovala jednoznačné označení toho, jehož jménem se komunikace uskutečňuje.

Za toto jednání Úřad uložil kontrolované osobě pokutu ve výši 59 000,- Kč, přičemž bylo jako ke skutečnosti zvyšující závažnost tohoto jednání přihlédnuto k tomu, že v případě 3 e-mailových adres byla obchodní sdělení zaslána vícekrát a v případě 4 e-mailových adres byla obchodní sdělení zaslána i poté, co jejich uživatelé příjem obchodních sdělení prokazatelně odmítli a dále k době, po kterou k šíření obchodních sdělení docházelo (9 měsíců).