Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Obchodní společnost

Kontrola dodržování povinností při šíření obchodních sdělení byla zahájena na základě 17 podnětů, které Úřad obdržel. Sdělení byla odesílána jak prostřednictvím e-mailu, tak i SMS zpráv a obsahovala nabídky zboží a služeb několika internetových obchodů. Jednalo se především o nabídky finančních služeb, ale též o nabídky pamětních medailí či nabídky mobilních tarifů. Ve třech případech (u třech zaslaných obchodních sděleních) bylo Úřadem konstatováno, že kontrolovaná osoba není odesílatelem předmětných obchodních sdělení, ani nejsou zasílána v její prospěch. Ve zbytku bylo konstatováno, že jejich odesílatelem je kontrolovaná osoba. Ve vztahu k těmto obchodním sdělením kontrolovaná osoba uvedla, že se nejedná o její zákazníky ani klienty, ale že se jedná o kontakty, které zprostředkovávala třetím stranám. Souhlas se zasíláním obchodních sdělení jí uživatelé dávají před odesláním formuláře či dotazníku při poptávání po produktech na jejích webových stránkách, či stránkách partnerů, kteří využívají „iframe“ v rámci souhlasu se zpracováním osobních údajů. Uvedla, že uživatelé tedy museli aktivně zaškrtnout pole, bez tohoto souhlasu nebylo možné formulář odeslat a v jejich databázi uložit. Účelem zpracování bylo v tomto případě zasílání všeobecných obchodních sdělení, což představuje realizaci přímého marketingu, a to všemi prostředky včetně elektronických prostředků komunikace (např. e-mail či SMS). Ze znění souhlasu, jak byl doložen, vyplývá, že tento souhlas byl kontrolované osobě udělen k tomu, aby poskytnuté údaje (včetně e-mailové adresy či telefonního čísla) automatizovaným způsobem zpracovávala po dobu neurčitou za účelem pozdějšího využití ke zpřístupňování svých marketingových materiálů a jiných obchodních sdělení, jakož i jejích zákazníků a jiných smluvních partnerů, a to s využitím i výše uvedených elektronických kontaktů.

Úřad v rámci kontroly konstatoval, že aby byl udělený souhlas jednoznačně prokazatelný, tedy aby bylo nepochybné, že jej udělila skutečně osoba, která formulář vyplňuje a jejíž údaje jsou vyplňovány (je uživatelem uváděných kontaktních údajů), je třeba, aby po vyplnění a odeslání takového formuláře byla zaslána žádost o potvrzení souhlasu a až potvrzením této žádosti (například kliknutím na zadaný odkaz nebo odesláním odpovědi) je souhlas skutečně poskytnut. Formuláře používané kontrolovanou osobou však takové potvrzení neobsahovaly. Z porovnání vyjádření kontrolované osoby, tvrzení stěžovatelů a zjištění, že není odesíláno potvrzení uděleného souhlasu, bylo patrné, že nebyl souhlas se zasíláním obchodních sdělení kontrolovanou osobou jednoznačně prokázán. Úřad se dále zabýval samotným zněním udělovaného souhlasu ve vztahu k zasílání obchodních sdělení a v této souvislosti konstatoval, že ze souhlasu není jednoznačně patrné, ve prospěch kterých třetích subjektů budou obchodní sdělení zasílána. Tento souhlas tak nerespektoval požadavky na konkrétnost a dostatečnou informovanost uživatelů, neboť byl koncipován jako generální souhlas se zasíláním obchodních sdělení pro neurčitý okruh třetích stran (tyto byly v dokládaném znění souhlasu definovány pouze jako zákazníci kontrolované osoby a jiní smluvní partneři).

Kontrolovaná osoba tedy nedisponovala právním titulem pro zasílání obchodních sdělení, neboť jednotlivé souhlasy se zasíláním obchodních sdělení na předmětné e-mailové adresy a telefonní čísla, nebyly kontrolovanou osobou dostatečně prokázány a Úřadem tak bylo konstatováno porušení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.

Ve vztahu k dalším podmínkám, které je třeba při zasílání obchodních sdělení dodržet, pak Úřad vyhodnotil, že v případě některých obchodních sdělení nebyla splněna podmínka stanovená v § 7 odst. 4 písm. b) zákona č. 480/2004 Sb., jelikož tato sdělení neobsahovala informaci o odesílateli, jehož jménem se komunikace uskutečňuje.

Kontrolovaná osoba podala proti kontrolním zjištěním námitky. Předsedkyně Úřadu všechny námitky podané kontrolovanou osobou zamítla a uvedla, že souhlas se zasíláním obchodních sdělení má být udělen předem a šiřitel jej musí být schopen prokázat, přičemž nebude-li schopen tomuto břemenu dostát, je nutno konstatovat jeho neexistenci. Uvedla, že tento postup nijak nevybočuje z dosavadních přístupů Úřadu, a z hlediska dosažení potřebné kvality souhlasu je pak nezbytná i co možná nevyšší míra informovanosti uživatelů, resp. je třeba uživatele informovat co nejkonkrétněji.

Za toto jednání Úřad uložil kontrolované osobě pokutu ve výši 135 000,- Kč, přičemž bylo jako ke skutečnosti zvyšující závažnost tohoto jednání přihlédnuto k tomu, že na některé e-mailové adresy či telefonní čísla byla obchodní sdělení zaslána vícekrát. A dále byla jako přitěžující okolnost zhodnocena skutečnost, že ve stejné věci již bylo s tímto subjektem vedeno správní řízení a dochází tak k opakovanému porušování. Míru škodlivosti přestupku zvýšil také fakt, že pokud se týká povahy činnosti obviněné, je dle správního orgánu profesionálem v oboru, kde dochází k rozsáhlému zpracování osobních údajů, o čemž svědčí velké množství formulářů sloužících pro sběr osobních údajů a následné oslovení zájemců, ať již provozovaných na webových stránkách obviněné, tak na dalších webových stránkách jejích partnerů, přičemž tyto formuláře jsou z nejrůznějších oblastí (např. finance, pojištění, hypotéky, energie, mobilní tarify, poptávky, investice apod.).