Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Obchodní společnost

Kontrola dodržování povinností při šíření obchodních sdělení byla zahájena na základě 4 podnětů, které Úřad obdržel a dále na základě toho, že s touto společností bylo již v minulosti kontrolní i správní řízení vedeno a bylo zde tedy podezření z opakovaného porušení. Sdělení byla odesílána prostřednictvím e-mailových zpráv a obsahovala nabídky zboží či služeb jak kontrolované osoby, tak i další společnosti, v jejíž prospěch byla tato sdělení šířena a rovněž vybízela k návštěvě internetových stránek určených k přímé podpoře nabízeného zboží a služeb. V patičkách zaslaných obchodních sdělení byla uváděna doména mamemail.cz, a to jako adresa, na níž byla provedena registrace daných e-mailových adres, na které byla obchodní sdělení odesílána. Dle výpisu z www.nic.cz je tato doména nyní evidována na zahraniční společnost. Kontrolovaná osoba k tomu uvedla, že před lety založila web masmail.cz, který od ní posléze zakoupila jiná společnost, která jej přejmenovala na mamemail.cz. Z dalších zjišťování Úřadu, která zahrnovala žádosti o součinnosti, prověřování historických webových stránek, technickou analýzu hlaviček jednotlivých doručených zpráv s obchodním sdělením a v neposlední řadě též vyjádření kontrolované osoby a jí dokládané registrace předmětných e-mailových adres, bylo konstatováno, že odesílatelem předmětných obchodních sdělení byla kontrolovaná osoba. S ohledem na skutečnost, že jeden ze stěžovatelů tuto registraci ve svém vyjádření potvrdil a dále, že kontrolovaná osoba ve svých výpisech z databáze uvádí a dokládá též potvrzení registrace, byť tuto skutečnost s ohledem na to, že k příslušným registracím došlo před více než 5 lety, již nelze s jistotou prokázat, přiklonil se Úřad k tomu, že se skutečně jednalo o registrované uživatele ke službě masmail.cz (nyní mamemail.cz či mailfeed.cz). Nicméně všichni stěžovatelé ve svých stížnostech uvedli a taktéž náležitě doložili, že příjem obchodních sdělení již dříve odmítli.

S ohledem na tuto skutečnost (odmítnutí zasílání obchodních sdělení) bylo třeba konstatovat, že kontrolovaná osoba nedisponovala v době zaslání obchodních sdělení příslušným právním titulem k jejich zasílání (souhlasem) a dopustila se tak porušení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Navíc se dopustila též porušení § 7 odst. 4 písm. b) zákona č. 480/2004 Sb., jelikož obchodní sdělení neobsahovala informaci o odesílateli, jehož jménem se komunikace uskutečňuje.

Námitky proti protokolu o kontrole nebyly kontrolovanou osobou podány.

Za toto jednání uložil Úřad kontrolované osobě pokutu ve výši 9 000,- Kč, kdy správní orgán přihlédl zejména k rozsahu následku přestupku, který byl s ohledem na skutečnost, že k pochybení došlo pouze u 3 adresátů, relativně malý. Současně však Úřad přihlédl i k tomu, že obviněná spáchala tento přestupek opakovaně, jelikož ve stejné věci s ní bylo vedeno řízení již v roce 2018.

Doporučení

Úřad upozorňuje obchodní společnosti na to, aby přijaly a pravidelně vyhodnocovaly účinnost systémů (včetně zadání rozesílky obchodních sdělení jiným subjektům) pro rozesílání obchodních sdělení. Tyto systémy musí být nastaveny takovým způsobem, aby nemohlo dojít k odeslání obchodního sdělení na elektronický kontakt, jehož uživatel příjem obchodních sdělení obchodníkovi (šiřiteli či odesílateli) odmítl. Vhodným opatřením je například evidence zákazníků, kteří zasílání obchodních sdělení odmítli (tzv. databáze robinsonů). Každou rozesílku obchodních sdělení je pak třeba s tímto seznamem porovnávat.