Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Městský kamerový systém

Předmětem kontroly bylo dodržování povinností stanovených zákonem č. 101/2000 Sb. se zaměřením na zpracování osobních údajů prostřednictvím městského kamerového dohlížecího systému se záznamem, a to městskou policií.

Kontrolou, jež byla zahájena na základě podnětu Policie ČR, bylo prověřováno zpracování osobních údajů prostřednictvím kamerového systému města (dále jen „Kontrolovaný“), příslušné směrnice i postupy při využívání záznamů.

Kontrola byla ukončena s tím, že osobní údaje, resp. záznamy z kamerového systému, v rozsahu zjištěném v průběhu kontroly, jednoznačně přispívají ke stanovenému účelu a záznamy nejsou zpracovávány nad rámec stanoveného účelu, kterým je ochrana majetku a zdraví občanů a majetku Kontrolovaného a dalších subjektů. Dobu tří až deseti dnů, po kterou jsou záznamy z kamerového systému zálohovány, považuje Úřad v daném případě za přípustnou dobu, po kterou lze osobní údaje na záznamovém zařízení shromažďovat ke stanovenému účelu. Policie ČR v postoupení záležitosti Úřadu uvedla podezření, že záznamy z kamerového systému (záběry Stěžovatele) byly Kontrolovaným archivovány bezdůvodně po delší dobu, cca dva měsíce, než došlo k předání záznamů z kamerového systému vyšetřovateli služby kriminální policie a vyšetřování (dále jen SKPV) Policie ČR. Jak je uvedeno v dopise Policie ČR, byly záznamy dle Kontrolovaného archivovány z důvodu řešení protiprávního jednání, popřípadě pro potřeby vyhodnocení činnosti a reakce operátora na oznámení, či vyhodnocení činnosti strážníků městské policie. Jak vyplývá z dožádání Policie ČR k provozu městského kamerového dohlížecího systému (MKDS), Kontrolovaný také uvedl, že se v daném případě jednalo o náhodné zaznamenávání a zálohování dat prostřednictvím kamer v okolí autobusového nádraží, kde byly zaznamenány stížnosti na „popíjení“ mládeže. Jednalo se o různá časová období, aby bylo možné posléze vyhodnotit úspěšnost této preventivní akce. Kontrolovaný také v dožádání uvedl, že si vyšetřovatel SKPV Policie ČR vybral nahrávky zcela náhodně z jiných souborů. Kontrolovaný také kontrolujícím sdělil, že maximální doba v délce tří měsíců pro smazání zálohovaných záznamů, které jsou uloženy, se týká nahrávek, které jsou uloženy na přenosných záznamových zařízeních. Dle ředitele městské policie dochází k zálohování nahrávek z kamerového systému v rámci preventivních akcí a k jejich pozdějšímu vyhodnocení a dále v případech, kdy ve věci probíhá šetření na základě oznámení občanů, a to pro zdokumentování stavu přijatých opatření. Zálohované záznamy se vymažou v době, kdy je již zřejmé, že nebude nahrávka potřebná k dalšímu využití.

Dle názoru kontrolujících byla audionahrávka výpovědi Stěžovatele na služebně městské policie pořízena v souladu s  ustanovením § 24b odst. 1 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii. Taktéž pořízení záběrů jeho osoby z ulic města prostřednictvím kamerového systému bylo v souladu s výše uvedeným ustanovením. Dle kontrolujících zpracovával Kontrolovaný osobní údaje Stěžovatele, které byly shromážděné audiozáznamem a prostřednictvím záznamů z kamerového systému Kontrolovaného v souladu s § 5 odst. 2 písm. e) zákona č. 101/2000 Sb. Dle tohoto ustanovení může správce osobních údajů zpracovávat osobní údaje bez souhlasu subjektu údajů v případě, že je to nezbytné pro ochranu práv a právem chráněných zájmů správce, příjemce nebo jiné dotčené osoby; takové zpracování osobních údajů však nesmí být v rozporu s právem subjektu údajů na ochranu jeho soukromého a osobního života. Jak je uvedeno výše, byly záznamy z kamerového systému pořízeny náhodně v rámci preventivní akce městské policie.

V různých časových obdobích bylo zaznamenáváno trvající protiprávní jednání v prostoru autobusového nádraží, aby bylo možno posléze vyhodnotit úspěšnost této preventivní akce. Vyšetřovatel SKPV Policie ČR si vybral nahrávky zcela náhodně z jiných souborů.

Kontrolující konstatovali, že pořízené záznamy se Stěžovatelem (a jinými osobami), byly pořízeny a zálohovány v souladu s veřejným zájmem, který byl v daném případě postaven nad zájem na ochranu soukromého a osobního života Stěžovatele. Kontrolovanému nebylo prokázáno neoprávněné zpracování záznamů ani jejich jiné zneužití, které by vážně narušilo soukromý a osobní život Stěžovatele.

Závěrem kontroly bylo, že Kontrolovaný neporušil v souvislosti se zpracováním osobních údajů Stěžovatele prostřednictvím městského kamerového systému zákon č. 101/2000 Sb., z toho důvodu nebyla uložena žádná opatření k nápravě.