Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Internetové soutěže pro děti

Na základě podnětů provedl Úřad několik kontrol zaměřených na internetové soutěže, kterých se účastní děti. V těchto kontrolách byly konstatovány tyto závěry:

Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník v § 8 říká: „Způsobilost fyzické osoby vlastními právními úkony nabývat práv a brát na sebe povinnosti (způsobilost k právním úkonům) vzniká v plném rozsahu zletilostí.“ A § 9 upřesňuje:“ Nezletilí mají způsobilost jen k takovým právním úkonům, které jsou svou povahou přiměřené rozumové a volní vyspělosti odpovídající věku.“ Opačně, rodiče mají zodpovědnost za citový, rozumový a mravní vývoj nezletilého dítěte (viz § 31 zákona č. 94/1963 Sb., o rodině a § 217 a 217a zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku).

Způsobilost uzavírat typ „soutěžní smlouvy“, resp. dát souhlas se zpracováním osobních údajů v soutěžích uvedeného typu bude zřejmě často chybět u dětí mladších 15 let, tudíž zde bude nezbytné k uzavření uvedené smlouvy souhlasu zákonného zástupce, neboť tyto děti nemohou posoudit všechny dopady vzniku této smlouvy, resp. uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů. Kontrolující si jako rozhodující kritérium zvolili věk 15 let, neboť dosažením tohoto věku by již žáci mohli mít vzhledem k rozvinuté informační době povědomí, že jejich údaje v určitém rozsahu budou někým zpracovávány, a že pokud by se s jejich osobními údaji nakládalo neoprávněně, je možnost domoci se svých práv (byť pouze prostřednictvím svých zákonných zástupců).

Je jasné, že určitý typ soutěží bude probíhat na internetu, neboť je to po všech stránkách nejjednodušší a pro dnešní dobu je to typické. Je přitom ale třeba zachovávat maximální zodpovědnost při zpracování osobních údajů. Na základě provedených kontrol dospěla inspektorka k  určitým zásadám, aby zpracování osobních údajů odpovídalo úpravě dle § 5 odst. 1 písm. d) a f) zákona č. 101/2000 Sb., které stanoví, že zpracovávání osobních údajů lze provádět jen k danému účelu, a to v rozsahu k tomuto účelu nezbytném.

K prvotnímu přihlášení účastníka do soutěže je třeba vyžadovat minimálně údajů, většinou stačí pouze e-mailová adresa, popř. věk dítěte. Pokud je do soutěže zapojena i škola a dítě souhlasí s tím, že bude informována, je možno přiřadit i název a adresu školy. V každé takové internetové přihlášce musí být i okénko pro vyjádření souhlasu rodiče se zpracováním osobních údajů dítěte. Nepochybně v mnoha případech se stane, že děti vyplní souhlas samy, ale to už je do jisté míry založeno na vztahu dětí a rodičů a na jejich vzájemné důvěře. Jinými slovy: Lepší alespoň určitý odkaz na souhlas zákonných zástupců než žádný. Nicméně je nutné uvést, že odpovědnost za to, že souhlas byl řádně udělen, nese provozovatel soutěže. Teprve v případě, kdy dítě vyhraje nějakou věcnou cenu, je možno požádat o adresu, další souhlas s vysvětlením, že osobní údaje mohou být použity pouze k poslání ceny. Takto získané osobní údaje – e-mailové adresy, popř. jména a adresy vítězů, je možno používat pouze v rámci dané soutěže, maximálně pro nabídku jejího dalšího kola. Každý, kdo takovou soutěž organizuje, se musí registrovat u Úřadu, neboť se v každém případě jedná o zpracování osobních údajů.