Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Zápisy z jednání disciplinární komise na internetu

Vysoká škola ekonomická v Praze zveřejnila na svých internetových stránkách, url http://nf.vse.cz/cze/nfvse/o-fakulte/disciplinarni-komise zápisy z 18 jednání disciplinární komise Národohospodářské fakulty VŠE v době od 23. února 2004 do 28. ledna 2010, které obsahovaly osobní údaje 89 studentů Národohospodářské fakulty v rozsahu jméno, příjmení, popis skutku a druh doporučeného disciplinárního trestu, aniž by disponovala souhlasem studentů se zveřejněním. Úřad konstatoval také v tomto případě porušení povinnosti stanovené v § 5 odst. 1 písm. f) zákona o ochraně osobních údajů, tedy povinnosti zpracovávat osobní údaje pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny a k jinému účelu jen v mezích ustanovení § 3 odst. 6 tohoto zákona, nebo pokud k tomu dal subjekt údajů předem souhlas. Úřad shledal, že jednání disciplinární komise je neveřejné, a má za to, že i na průběh disciplinárního řízení vedeného veřejnou vysokou školu je nutné uplatnit principy vyjádřené v § 2 až 8 správního řádu. Při stanovení sankce bylo jako k přitěžující okolnosti přihlédnuto ke skutečnosti, že došlo k užití osobních údajů v rozporu se zákonem o ochraně osobních údajů u 89 subjektů údajů, a dále ke skutečnostem, že osobní údaje byly prostřednictvím internetu zpřístupněny širokému okruhu osob a že byly zpřístupněny informace o disciplinárních trestech, jejichž zveřejnění lze považovat za citelnější zásah do soukromí subjektů údajů. Dále správní orgán zohlednil fakt, že zápisy byly na internetových stránkách zveřejněny nepřetržitě, což u nejstarších zápisů činí až šest let.