Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

  1. Úvod
  2. Činnost
  3. Ochrana osobních údajů
  4. Ukončené kontroly
  5. Kontroly za rok 2008
  6. Zpracování osobních údajů zaměstnanců prostřednictvím kamerového systému

Zpracování osobních údajů zaměstnanců prostřednictvím kamerového systému

Anonymní stěžovatel vyjádřil v podání doručeném Úřadu 17. dubna 2008 jménem zaměstnanců A. obavu z nepřetržitého sledování zaměstnanců kamerovým systémem v prostorách sedmi prodejen A. v obchodním centru v O. Při kontrole bylo mj. konstatováno, že A. stanovila účel zpracování osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů; jí stanovený účel je dostatečně specifický a nepřekračuje rámec stanovený v ustanovení § 44 odst. 2 písm. a) zákona o ochraně osobních údajů. Tím, že prostředky a způsob zpracování osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů A. stanovila v rozsahu a provedení kamerového systému popsaného v kontrolním protokolu, dostála požadavku zákonnosti. Požadavku zákonnosti A. nevyhověla v tom, že rozsah videomonitoringu a organizační podmínky pro pohyb zaměstnanců zařazených jako prodejní personál v některých prodejnách vymezených nepřizpůsobila ustanovením § 316 odst. 2 zákoníku práce; v daném případě nesmí zaměstnavatel bez závažného důvodu spočívajícího ve zvláštní povaze činnosti zaměstnavatele narušovat soukromí zaměstnance na pracovištích a ve společných prostorách zaměstnavatele tím, že podrobuje zaměstnance otevřenému nebo skrytému sledování. Proto je postup A. porušením povinnosti podle ustanovení § 5 odst. 1 písm. b) zákona o ochraně osobních údajů vůči zaměstnancům, kteří mají zázemí v prostorách podrobených záznamu z kamerového systému. Současně tím byla porušena povinnost podle § 10 zákona o ochraně osobních údajů. Rozsah, v němž jsou v souvislosti s provozováním kamerového systému zpracovávány osobní údaje osob, pohybujících se v prostoru prodejny, v zásadě nezasahuje do jejich práva na ochranu soukromého a osobního života. Je však z podstaty spojen se zasahováním do práva upraveného v ustanovení § 11 a 12 občanského zákoníku. Pořízení obrazového záznamu kteréhokoli zákazníka a zaměstnance kontrolované a jeho použití způsobem popsaným v předchozích částech tohoto kontrolního protokolu není s ustanoveními § 12 občanského zákoníku v souladu. Jako neoprávněný zásah do osobnostního práva je proto spjat s porušením povinnosti kontrolované podle ustanovení § 10 zákona o ochraně osobních údajů. A. bylo proto uloženo do deseti dnů ode dne převzetí kontrolního protokolu vhodnými organizačními postupy nebo technickými opatřeními omezit (snížit) rozsah sledování pohybu zaměstnanců, jejichž zázemí v rozsahu šatny a prostor určených k odkládání osobních věcí je nedílnou součástí prostorů monitorovaných kamerovým systémem, který byl předmětem kontroly.

[1] Písemnosti osobní povahy, podobizny, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy týkající se fyzické osoby nebo jejích projevů osobní povahy smějí být pořízeny nebo použity jen s jejím svolením. Svolení není třeba, použijí-li se písemnosti osobní povahy, podobizny, obrazové snímky nebo obrazo-vé a zvukové záznamy k účelům úředním na základě zákona. Podobizny, obrazové snímky a obrazo-vé a zvukové záznamy se mohou bez svolení fyzické osoby pořídit nebo použít přiměřeným způsobem též pro vědecké a umělecké účely a pro tiskové, filmové, rozhlasové a televizní zpravodaj-ství. Ani takové použití však nesmí být v rozporu s oprávněnými zájmy fyzické osoby.