Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

  1. Úvod
  2. Činnost
  3. Ochrana osobních údajů
  4. Ukončené kontroly
  5. Kontroly za rok 2008
  6. Zpracování osobních údajů při využívání sledovacích systémů

Zpracování osobních údajů při využívání sledovacích systémů

Stěžovatel, který použil pseudonymu J. F., napadl v březnu 2008 vyvěšení fotografie jemu podobného muže s nápisem „chytli jsme zloděje“ na vstupních dveřích prodejny drogerie; fotografie měla být pořízena kamerovým systémem. Prodejnu provozuje jako fyzická osoba P. V den zahájení kontroly byla na vstupních dveřích do prodejny umístěna fotografie tak, aby byla vidět zvenčí; zobrazovala muže, který buď vkládá nějaký předmět do svého vnějšího oděvu, nebo jej vyjímá. Snímek byl opatřen informativním řádkem s údaji o času pořízení, v těsném okolí fotografie byl dále umístěn ručně psaný text KAMERY ZAZNAMENALY ZLODĚJE V NAŠÍ PRODEJNĚ. Těsně pod fotografií byl umístěn další papír s textem reklamní povahy. Kontrolou bylo zjištěno porušení povinností uložených P. v ustanoveních § 5 odst. 1 písm. b), § 10 a § 15 zákona o ochraně osobních údajů.

P. k tomu uvedl, že se jedná o člověka, který v prodejně kradl; snímek P. umístil na vstupní dveře prodejny v den, kdy zjistil odcizení zboží a ze záznamů pořízených kamerovým systémem dovodil, že zboží v prodejně odcizil muž zachycený na předmětném snímku. Kamery sledují uličky mezi jednotlivými regály drogerie, jedna z nich také pokladnu, a jsou aktivovány pohybem. Prostory prodejny, které nejsou přístupny zákazníkům, nejsou sledovány a žádné součásti kamerového systému v nich nejsou umístěny. Po zjištění nesrovnalostí mezi stavem vyskladněného zboží a zbožím, které prošlo pokladnou, vyhledá P. osobně příslušnou část záznamu z kamery zaměřené na místo, kde bylo chybějící zboží umístěno. Záznam slouží pouze k dokumentování takto zjištěné krádeže a není zásadně systematicky vyhodnocován. Záznam z kamerového systému vyvěsil P. na vchodových dveřích drogerie po konzultaci s právníkem. Postup spočívající v identifikaci vhodných snímků zaznamenaných kamerovým systémem a jejich použití pro identifikaci zobrazené osoby je účelem, pro který byl kamerový systém z rozhodnutí kontrolovaného instalován. Obecným cílem pořizování obrazových záznamů osob, které se v provozní době prodejny v prostorách určených pro zákazníky pohybují, je podle kontrolovaného ochrana vlastního majetku v prostoru drogerie během pracovní doby, zejména omezení počtu a následků krádeží. Po instalaci systému se objem ztrát způsobených odcizením zboží daného do prodeje v drogerii snížil o 50 %.

Výše popsaným (tímto) postupem P. nevyhověl požadavku zákonnosti při stanovení prostředků a způsobů zpracování osobních údajů v tom, že stanovil jako způsob dalšího používání obrazového záznamu s osobními údaji jemu osobně neznámého subjektu údajů zveřejnění formou vývěsky na vstupních dveřích prodejny drogerie a nepřihlédl k ustanovením § 11 a 12 občanského zákoníku.

Rozsah, v němž byly v souvislosti s provozováním kamerového systému zpracovávány osobní údaje osob, pohybujících se v prostoru prodejny, je z podstaty spojen se zasahováním do práva upraveného v ustanovení § 11 a 12 občanského zákoníku. Pořízení obrazového záznamu kteréhokoli zákazníka a jeho použití způsobem popsaným v kontrolním protokolu není s ustanoveními § 12 občanského zákoníku v souladu. Jako neoprávněný zásah do osobnostního práva je proto spjat s porušením povinnosti kontrolovaného podle ustanovení § 10 zákona o ochraně osobních údajů. Umístění vybraného snímku, který dokládá odcizení zboží v prodejně, na vstupních dveřích téže prodejny tak, že je směrován do ulice, je zveřejněním osobních údajů neznámého subjektu údajů; osobní údaje jsou anonymní v tom, že neobsahují žádné identifikační údaje, obsahují však významný popisný údaj, který je způsobilý ovlivnit vnímání zobrazeného subjektu údajů jinými lidmi jako údaj spojený s difamujícím tvrzením. Vzhledem k tomu, že toto zveřejnění nevyplývá z žádného právního předpisu a naopak je v rozporu s ustanovením § 12 občanského zákoníku, je takový postup porušením povinnosti o mlčenlivosti, jíž je kontrolovaný jako fyzická osoba vázán.

K nápravě zjištěného stavu bylo P. uloženo změnit neprodleně po převzetí kontrolního protokolu způsob a případně některé prostředky zpracování osobních údajů, tak, že bude vyloučeno zveřejňování jiných osobních údajů než údajů anonymních.