Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

  1. Úvod
  2. Činnost
  3. Ochrana osobních údajů
  4. Ukončené kontroly
  5. Kontroly za rok 2008
  6. Shromažďování finančních prostředků pro nadace a nadační fondy

Shromažďování finančních prostředků pro nadace a nadační fondy

Nadační fond, který zahájil činnost koncem roku 2007, se počátkem března 2008 obrátil na před šesti lety zemřelého otce stěžovatele D. s žádostí o finanční příspěvek. Stejný postup napadla u Nadace stěžovatelka M. P.; oslovenou byla její matka, která zemřela před více než sedmi lety. Stěžovatel O. H. měl opakovaně písemně požádat Nadaci o vymazání své adresy z její databáze, Nadace mu však dále zasílá žádosti o finanční pomoc. Stěžovatelka A. V. požádala Nadaci o sdělení, jakým způsobem zjistila její adresu. Obdržela odpověď, se kterou nebyla spokojená, protože jí nebyl sdělen zdroj osobních údajů a bylo naznačováno předchozí profilování.

Nadační fond nedostál povinnosti podle ustanovení § 5 odst. 1 písm. c) zákona o ochraně osobních údajů tím, že zpracoval osobní údaje osob oslovovaných s žádostí o finanční příspěvek shromážděné a oprávněně zveřejněné pro jiné účely v letech 2001 a 2004, aniž učinil jakýkoli krok k zjištění jejich aktuálnosti. Nadační fond dále porušil povinnost podle ustanovení § 12 odst. 1 a 2 tím, že ve třech případech neposkytl subjektu údajů na jeho písemnou žádost informace o zpracování, nebo poskytl informace neúplné, ačkoliv úplné, přesné a pravdivé informace měl ke dni podání zprávy k dispozici. Ve dvou případech přitom nesprávně posoudil žádost subjektu údajů.

U Nadace bylo shledáno porušení povinnosti podle § 12 odst. 1: stěžovatelce A. V. nebyly poskytnuty informace o zpracování jejích osobních údajů v rozsahu stanoveném v ustanovení § 12 odst. 2 zákona o ochraně osobních údajů. Věcný obsah informací uvedených ve zprávě, jímž byla subjektu údajů na jeho žádost předávána informace o zpracování osobních údajů – dopise stěžovatelce ze dne 17. prosince 2007 – neodpovídají obsahu ustanovení § 12 odst. 2 písm. b) zákona o ochraně osobních údajů tím, že nedostojí legitimnímu očekávání úplnosti a dále tím, že nejsou přesné a subjektu údajů srozumitelné. Přitom úplné, přesné a pravdivé informace měla Nadace ke dni podání zprávy k dispozici. Kontrolou nebylo zjištěno porušení žádného z práv, která zákon o ochraně osobních údajů přiznává subjektu údajů v § 21, ani povinností kontrolované podle téhož § 21; použití postupu podání žádosti o vysvětlení nebylo u stěžovatele O. H. zjištěno a vztah k zemřelé matce stěžovatelky M. P. nezakládá její postavení subjektu údajů vůči Nadaci.