Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Neoprávněné zpracování osobních údajů advokátkou

V srpnu 2008 obdržel úřad stížnost na jednání zprostředkovatelské kanceláře, která bez jakéhokoliv podnětu oslovila dopisem paní X s nabídkou bezplatné služby při uplatnění nároků na náhradu škody od pojišťovny za účasti specializované kanceláře. Tento dopis byl poslán, a to i přes skutečnost, že paní X nikdy nesdělovala žádné zprostředkovatelské kanceláři svoje či manželovy osobní údaje a informace, týkající se úmrtí jejího manžela, a nikdy nedala souhlas s odesláním této nabídky. Úřad uvedené jednání shledal jako možné porušení zákona o ochraně osobních údajů a proto byla na základě tohoto podnětu zahájena kontrola. Výše uvedená zprostředkovatelka byla fyzickou osobou podnikající na základě zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, nezapsanou v obchodním rejstříku. Podle živnostenského oprávnění, vydaného obecním živnostenským úřadem, byla mimo jiné oprávněna vykonávat činnost zprostředkování obchodu a služeb. Zprostředkování služeb prováděla pro samostatnou advokátku, která poskytuje advokátní služby v oblastech občanského, trestního a pojišťovacího práva se specializací na náhrady škod se zaměřením na dopravu (mimosoudně i v řízení občanskoprávním a trestním) a komerční pojištění (včetně povinného ručení).

Advokátka sjednala zprostředkovatelskou smlouvu o spolupráci podle příslušného ustanovení obchodního zákoníku, jejímž předmětem je spolupráce smluvních stran při vyřizování nároků na náhradu škody poškozených, zastoupených advokátkou z povinného ručení. Z této smlouvy vyplývala spolupráce, která spočívala v administrativně organizačním zajištění podkladů, jednání s úřady, pojišťovnami, klienty a dalšími právnickými či fyzickými osobami, se kterými je třeba z povahy věci jednat, a příprava specifikace nároků klientů, přičemž cílem této činnosti bylo opatření veškerých podkladů pro uplatnění nároků klientů vůči pojišťovnám.

Na uvedenou advokátní kancelář se klienti se žádostmi o poskytnutí právní pomoci obracejí sami, případně se o ní dovídají ze Zlatých stránek nebo od jiných advokátů. Někdy i dosavadní klienti sdělují, že o služby kanceláře mají zájem další osoby. Advokátní kancelář sama potenciální klienty neoslovuje, činí tak jen výjimečně tehdy, pokud ji k tomu někdo další vyzve, přičemž jde o jednotlivosti mezi stovkami jiných případů. Advokátní kancelář své služby nenabízí, klienty nezískávala a nezískává na základě dohodnuté spolupráce s nějakými institucemi nebo organizacemi. Zprostředkovatelka dostává tipy na jednání s jednotlivými klienty zpravidla od advokátky, případně od osob, které její činnost znají, neboť v oblasti pojištění pracuje již delší dobu. V červnu 2007 došlo k dopravní nehodě, při které zemřel pan X, manžel paní Y.

Kontrolou bylo zjištěno, že zprostředkovatelka advokátní kanceláře napsala dopis, který posléze odeslala pozůstalým po zemřelém X. V tomto dopise jim nabídla pomoc při uplatnění jejich nároků na náhradu škody vůči pojišťovně za účasti specializované advokátní kanceláře, přičemž v textu dopisu jednak použila adresu dotčených osob a dále v něm uvedla informaci o úmrtí pana X při dopravní nehodě. Zaslání tohoto dopisu pozůstalým nepředcházela žádná komunikace s pozůstalými ze strany zprostředkovatelky ani kohokoliv z advokátní kanceláře, o zaslání předmětného dopisu nikdo z pozůstalých nepožádal ani k tomu nedal souhlas. Komunikace mezi zprostředkovatelkou nebo advokátní kanceláří a pozůstalými se neuskutečnila ani po odeslání předmětného dopisu. Dopis zprostředkovatelka napsala v rámci své podnikatelské činnosti, přičemž jej stylizovala podle vzoru, jehož obsahovou korekturu provedla advokátka.

Kontrolou bylo zjišťováno, zda a jak zprostředkovatelka jako zpracovatel na základě ustanovení zákona realizuje povinnosti v nich upravené. Když zprostředkovatelka odeslala dopis s nabídkou pomoci při uplatnění nároků na náhradu škody vůči pojišťovně za účasti specializované advokátní kanceláře, v němž je obsažena adresa subjektů údajů, kterou zprostředkovatelka získala při své podnikatelské činnosti, jednalo se o opatření, realizované v rámci ustanovení § 5 odst. 5 zákona o ochraně osobních údajů, podle kterého zpracovatel při zpracování osobních údajů za účelem nabízení služeb subjektu údajů může použít pro tento účel jméno, příjmení a adresu subjektu údajů, pokud tyto údaje získal z veřejného seznamu nebo v souvislosti se svojí činností jakožto zpracovatele. Jestliže však zpracovatelka do zmíněného dopisu s nabídkou pomoci k adrese subjektů údajů přiřadila další osobní údaj, který se jich týká, spočívající v informaci o úmrtí člena jejich rodiny pana X při dopravní nehodě v červnu 2007, mohla tak učinit pouze se souhlasem subjektů údajů. Protože k žádné komunikaci mezi zprostředkovatelkou a rodinou zemřelého mimo odeslání předmětného dopisu nedošlo, zprostředkovatelka zmíněný souhlas mít nemohla, při popsaném přiřazení dalšího osobního údaje jej neměla a popsaným postupem tedy nerespektovala povinnost stanovenou poslední větou § 5 odst. 5 zákona o ochraně osobních údajů. Zároveň tak jednala v rozporu s ustanovením § 5 odst. 2 zákona o ochraně osobních údajů, podle kterého může zpracovávat osobní údaje pouze se souhlasem subjektu údajů. Bez tohoto souhlasu je může zpracovávat, pokud je splněna některá z podmínek uvedených pod písm. a) až g) tohoto ustanovení. Žádná z těchto podmínek ovšem v předmětném případě splněna nebyla.

Kontrolou bylo prokázáno, že uvedeným jednáním zprostředkovatelky došlo k porušení Zákona o ochraně osobních údajů v jeho § 5 odst. 2 a odst. 5.

Na základě výše uvedeného se zpracovatel dopustil jiného správního deliktu, za což mu byla udělena pokuta ve správním řízení.