Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Evidence obyvatel

Akce tematicky zaměřené na evidenci obyvatel odpovídají postavení tohoto úředního zdroje osobních údajů všech obyvatel České republiky a skutečnosti, že tento zdroj je využíván řadou orgánů veřejné správy, a to jak na základě zákona o evidenci obyvatel, tak na základě několika desítek zvláštních zákonů.

Stěžovatelka M. P. podala Ministerstvu vnitra žádost o poskytnutí osobních údajů z informačního systému evidence obyvatel. V podání adresovaném Úřadu uvedla, že jí byl zaslán výpis, který obsahoval údaje nepatřící její osobě. Při osobní návštěvě Ministerstva na tuto skutečnost upozornila a posléze obdržela opravené dokumenty, které jsou neúplné. Ministerstvo uvedlo ve výpisu, který byl stěžovatelce M. P. doručen jako první, údaje, které byly vedeny v informačním systému evidence obyvatel. Údaje, které stěžovatelka napadla u Úřadu, se vztahují zčásti k době před zřízením informačního systému evidence obyvatel (dále též jen „ISEO“) podle zákona č. 135/1982 Sb., o hlášení a evidenci pobytu občanů. Historické údaje o trvalém pobytu stěžovatelky M. P., vedené k 23. lednu 2008 v ISEO, se shodují s údaji uvedenými ve výpisu, který jí poskytlo Ministerstvo. Na výzvu inspektorky své výhrady stěžovatelka M. P. upřesnila tak, že označila za nepravdivé údaje o bydlišti v době od 20. 11. 1959 do 12. 10. 1992. Její vyžádané dodatečné vyjádření dále změnilo posouzení podnětu podle zákona o ochraně osobních údajů: původně tvrzená záměna osobních údajů se nepotvrdila.

Nesprávnost údajů o trvalém bydlišti stěžovatelky M. P. v letech 1959-1992 není problémem správy ISEO, za který by neslo odpovědnost Ministerstvo, neboť záznam o trvalém pobytu nezakládá konflikt s jinými údaji ISEO a neobsahuje nepřípustné nebo obecně nepravdivé či jinak nepřesné údaje: na jedné z chybně vykazovaných adres stěžovatelka později měla trvalý pobyt, na druhé měl trvalý pobyt její bývalý manžel. Ministerstvo vnitra na základě žádosti stěžovatelky M. P. a ve spolupráci s příslušnými městskými úřady a jinými zdrojovými místy prověřilo archivní údaje z přihlašovacích lístků pro trvalý pobyt stěžovatelky a osoby jí blízké. Vysvětlení, které bylo stěžovatelce M. P. poskytnuto písemně, navázalo na závěry z osobního jednání v Ministerstvu, při němž bylo stěžovatelce ústně podáno vysvětlení, a byl s ní dohodnut další postup; to stěžovatelka nikdy nezpochybnila. Postup Ministerstva vůči stěžovatelce byl tedy v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů i zákonem o evidenci obyvatel. Do zahájení kontroly Úřadu však Ministerstvo nezajistilo ani blokování údajů o trvalém pobytu stěžovatelky M. P., ani doplnění chybějících a odstranění nesprávných údajů v souladu s ustanovením § 8a odst. 2 zákona o evidenci obyvatel.

V rámci téže kontroly byly dále prověřeny skutečnosti z dvou jiných podání, která napadala postup Ministerstva vnitra v souvislosti se změnou rodného čísla J. T. a při využívání osobních údajů stěžovatelů T. T. a E. Z. K 23. lednu 2008 byl v informačním systému evidence obyvatel u stěžovatele E. Z. zaznamenán rodinný stav ženatý a u stěžovatelky T. T. rodinný stav vdova s účinností ode dne 2. 10. 2007, což je datum úmrtí stěžovatele E. Z. Tento stav je problémem správy informačního systému evidence obyvatel, neboť obě fyzické osoby, které uzavřely manželství, byly ke dni uzavření manželství osobami, jejichž údaje byly vedeny v informačním systému evidence obyvatel podle § 3 odst. 3 zákona o evidenci obyvatel. Skutečnost, že je možné zavést mezi takovými osobami jednostrannou partnerskou vazbu, aniž by systém reagoval signalizací problému, zakládá stav, kdy je přípustné v ISEO uchovávat, popř. do něho i zavádět nepřesné osobní údaje. Takový stav trval i ve dnech, kdy bylo prováděno vyhledávání v ISEO pro potřeby kontroly. U zemřelého partnera zůstává v ISEO po záznamu údaje o úmrtí zachována hodnota rodinného stavu a je vedena nadále jako odpovídající aktuálnímu stavu, zatímco u druhého partnera je hodnota změněna.

Na základě zjištěné incidence věcných chyb bylo systematicky zjišťováno, jak Ministerstvo plní povinnost stanovenou v § 5 odst. 1 písm. c) zákona č. 101/2000 Sb., tedy zpracovat pouze přesné osobní údaje, které získalo v souladu s tímto zákonem, je-li to nezbytné, osobní údaje aktualizovat a při zjištění, že jím zpracované osobní údaje nejsou s ohledem na stanovený účel přesné, provést bez zbytečného odkladu přiměřená opatření, jimiž jsou i podle zákona o evidenci obyvatel blokování a oprava osobního údaje.

Ministerstvo evidovalo k 11. září 2007 v Informačním systému evidence obyvatel u stěžovatelky T. T., rodinný stav provdaná; a jako její manžel byl evidován stěžovatel E. Z., u něhož byl evidován rodinný stav rozvedený; k 23. lednu 2008 evidoval u stěžovatele E. Z. rodinný stav ženatý a u stěžovatelky T. T. rodinný stav vdova s účinností od data úmrtí stěžovatele E. Z. Tyto údaje nebyly označeny tak, že by byla signalizována jakákoli pochybnost o jejich přesnosti.

V náhodně vytvořeném vzorku údajů uchovávaných v Informačním systému evidence obyvatel - žijících nositelů příjmení K_k a K_á - bylo k 24. lednu 2008 uvedeno 42 osob, jejichž rodné číslo mělo nulovou koncovku (tj. 000 nebo 0000), dvě dvojice osob se shodným jménem, příjmením a dnem narození, z nichž vždy jedna měla nulovou a jedna nenulovou koncovku, a žádný ze zobrazených záznamů s nulovou koncovkou rodného čísla nebyl označen tak, aby bylo patrné, že je prověřována správnost rodného čísla. Dále bylo v ISEO nalezeno 2 912 403 osob, které byly zaznamenány buď bez rodného čísla, nebo s nulovými koncovkami, z toho 1390 se záznamem podle § 3 odst. 3 nebo 4 zákona o evidenci obyvatel.

S ohledem na rozdíl v počtu žijících stoletých a starších obyvatel zapsaných v evidenci obyvatel a v evidenci České správy sociálního zabezpečení 2208 : 726 bylo vedeno další zjišťování; při něm bylo shledáno, že osobní údaje některých osob narozených v letech 1898 - 1908, vedené v ISEO, neodpovídaly skutečnosti a současně u žádného z těchto subjektů údajů nebylo označení, které by signalizovalo pochybnosti o platnosti kteréhokoliv osobního údaje, tzn. že nebylo provedeno blokování způsobem stanoveným v § 8a odst. 2 zákona 133/2000 Sb. Na tomto základě bylo konstatováno, že Ministerstvo vnitra porušilo povinnost stanovenou v § 5 odst. 1 písm. c) zákona o ochraně osobních údajů. K nápravě zjištěného stavu bylo uloženo sedm opatření k nápravě, zahrnujících zejména rutinní provedení nebo zajištění revize záznamů všech osob, které jsou v ISEO zapsány s rodným číslem s koncovkou 000 nebo 0000 a osob, které jsou v ISEO zapsány jako žijící a narozené před 1. březnem 1928 a blokování příslušných údajů. Správní řízení nebylo, s ohledem na uplatnění řádných opravných prostředků účastníkem řízení, dosud pravomocně ukončeno.