Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Konzultační kritéria

  1. Úvod
  2. Veřejnost
  3. Konzultační kritéria

Konzultační kritéria

Poradenství a konzultace poskytované Úřadem pro ochranu osobních údajů

Úřad poskytuje poradenství v oblasti ochrany osobních údajů na základě čl. 57 odst. 1 písm. b), d) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), tedy v rámci úkolů Úřadu zvyšovat povědomí veřejnosti o rizicích, pravidlech, zárukách a právech v souvislosti se zpracováním, podpory povědomí správců a zpracovatelů o jejich povinnostech podle obecného nařízení. Vyjma specifického institutu předchozích konzultací dle čl. 36 obecného nařízení nemá Úřad stanovenu přímou konzultační roli při zavádění procesů zpracování údajů u správců a zpracovatelů. Kromě citovaných předchozích konzultací jsou v rámci personálních možností Úřadu v některých případech, které nejsou ve střetu s jeho následnou kontrolní činností, poskytovány konzultace zejména:

pověřencům pro ochranu osobních údajů (pozn. správci a zpracovatelé, jež jsou vázáni povinností jmenovat pověřence, by se měli s případným dotazy týkající se zpracování osobních údajů primárně obracet na jimi jmenovaného pověřence a teprve následně využít možnosti konzultace s Úřadem, jelikož dle čl. 39 odst. 1 obecného nařízení mj. poskytuje pověřenec informace a poradenství správcům nebo zpracovatelům a zaměstnancům, kteří provádějí zpracování, o jejich povinnostech podle citovaného nařízení a dalších relevantních předpisů a monitoruje soulad s citovaným nařízením, dalšími předpisy Unie nebo členských států v oblasti ochrany údajů a s koncepcemi správce nebo zpracovatele v oblasti ochrany osobních údajů).

Aby bylo možno se vybraným problémem týkající se zpracování osobních údajů v rámci konzultace účinně zabývat, je žádoucí při podání žádosti o konzultaci dodržovat následující postup:

 • Ověřte, zdali odpověď na předmětný dotaz již nevyplývá z materiálů dostupných na webových stránkách Úřadu.

• Identifikujte a analyzujte problém, blíže popište situaci a uveďte základní parametry příslušného zpracování.

• Zpracujte návrhy řešení podstatných identifikovaných problémů. Řešení formulujte nejen s využitím ustanovení obecného nařízení, ale také podle relevantních zvláštních právních předpisů upravujících konkrétní zpracování.

• Uveďte označení a adresu správce a zpracovatele zapojených do zpracování a popište jejich roli a úkoly a doložte jejich vzájemný, např. smluvní vztah.

• Nejste-li správcem nebo pověřencem, doložte pověření, že jste oprávněn/-na za tyto osoby v rámci konzultace jednat.

• Předložte relevantní dokumenty a informace, které jsou nutné k posouzení zpracování v kontextu činnosti správce.

Úřad při své konzultační činnosti neschvaluje návrhy či revize interních předpisů nebo provozní či uživatelské dokumentace informačních systémů používaných ke zpracování osobních údajů. Výsledek konzultace nenahrazuje metodické pokyny ústředních úřadů a ministerstev.

Předmětem konzultační činnosti nemůže být aprobace určitého, v žádosti o vyjádření, popsaného jednání správce či zpracovatele. Úřad může poskytnout více či méně konkrétní východiska pro posouzení situace správcem či zpracovatelem, které vychází z informací a tvrzení poskytnutých tazatelem. Odpovědnost za dané zpracování nese v konečném důsledku vždy správce či zpracovatel, který v konkrétních podmínkách o něm rozhoduje.

Úřad poskytuje v rámci svých personálních možností prosté poradenství k vybraným problémům zpracování údajů, zejména formou odpovědí na vybrané dotazy, které jsou zobecňovány a zveřejňovány na webových stránkách Úřadu v rubrice Poradna, méně již formou individuálních odpovědí na konkrétní dotazy. V souladu s úkoly, které ukládá obecné nařízení dozorovému úřadu nelze poskytování takového druhu poradenství přizpůsobeného individuálním potřebám správců a zpracovatelů od Úřadu očekávat.

Oblasti, jež Úřad není oprávněn řešit:

• záležitosti, které jsou nahodilými operacemi s osobními údaji a nejsou součástí systematických zpracování údajů, stejně jako zpracování údajů v rámci osobní potřeby,

• ochrana majetku v domácnosti a na soukromém pozemku (vč. kamerových systémů bez nepřiměřeného dosahu na veřejné prostranství),

• šikanování a nátlak na zaměstnance na pracovišti – jedná-li se o problém přesahující zpracování údajů, je nutno učinit oznámení inspektorátu práce,

• podezření na zneužití identity – tuto trestnou činnost je třeba oznámit Policii ČR,

• ochrana osobnosti podle občanského zákoníku, zejména v souvislosti s pomluvami a uváděním nepravdivých a nesprávných informací v tisku a na internetu – zde je nutno obrátit se na provozovatele médií (webů) a případně se domáhat omluvy a dalšího zadostiučinění u soudu,

• rodinné a domácí využívání údajů (záliby a koníčky)