Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Podání žádosti o informace

Podávání žádostí o poskytnutí informace k Úřadu pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad) a jejich poskytování se řídí zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“). 

Informací se pro účely tohoto zákona rozumí jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, zejména obsah písemného záznamu na listině, záznamu uloženého v elektronické podobě nebo záznamu zvukového, obrazového nebo audiovizuálního.

Povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací. 

V případě, že se žádost dotýká práv třetích osob, budou žádost a základní údaje o žadateli poskytnuty této osobě k možnosti uplatnění jejích práv.

Podávání informací na základě žádosti

Žádost o poskytnutí informace lze podat u Úřadu ústně nebo písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací. Je-li žádost podána elektronicky, musí tak žadatel učinit prostřednictvím elektronické adresy podatelny.

Žádosti o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. a také stížnosti, oznámení a podněty nemusí být podepsány zaručeným elektronickým podpisem, založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb.

Žádosti podané ústně

Ústně, tj.  i telefonicky podané žádosti o poskytnutí informace, se vyřizují neformálním způsobem a nejsou evidovány. Telefonická žádost se podává na tel. 234 665 212. Osobní žádost o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb. vyřídí v prostorách Úřadu odbor legislativy a metodiky. Nevyhoví-li Úřad ústní žádosti o poskytnutí informace, nevydává o tom rozhodnutí. Není-li žadateli na ústně podanou žádost o informace poskytnuta odpověď, anebo nepovažuje-li žadatel poskytnutou informaci za dostačující, je třeba podat žádost písemně.

Žádosti podané písemně

Písemná žádost se adresuje Úřadu prostřednictvím pošty na adresu Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7, či prostřednictvím elektronických kontaktů: e-mail: posta@uoou.gov.cz, datová schránka: qkbaa2n. Datem podání žádosti se rozumí den doručení žádosti povinnému subjektu (§ 14 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb.).

Ze žádosti musí být zřejmé:

a) že je určena Úřadu,

b) že se jí žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., 

c) jakých informací se žadatel domáhá,

d) dostatečná identifikace žadatele, tzn. u fyzické osoby jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu nebo bydliště, případně adresa pro doručování (včetně elektronické adresy), u právnické osoby název, identifikační číslo, adresa sídla, případně adresa pro doručování (včetně elektronické adresy).

Postup při podávání žádosti je upraven v § 14 zákona č. 106/1999 Sb.

Formulář podání žádosti o informace (jeho použití není povinné) naleznete na konci stránky. 

Posouzení obsahu žádosti

Ve lhůtě do sedmi dnů od přijetí žádosti může Úřad vyzvat tazatele k upřesnění žádosti. Učiní tak v případě, že je žádost nesrozumitelná, není z ní jasné, jaká informace je požadována, či je formulována příliš obecně. Není-li taková žádost ve lhůtě 30 dnů tazatelem upřesněna, Úřad rozhodnutím žádost odmítne.

Stejně tak, brání-li nedostatek údajů o žadateli postupu vyřízení žádosti o informaci, vyzve Úřad žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil; nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, Úřad žádost odloží.

Sazebník úhrad pro poskytování informací

Podle zákona jsou povinné subjekty oprávněny žádat úhradu nákladů v souvislosti s vyhledáváním a poskytováním informací, jejichž výše nesmí přesáhnout náklady spojené s pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací žadateli. V odůvodněných případech se úhrada řídí směrnicí Úřadu č. 4/2023, o sazebníku úhrad za poskytování informací. 

V případě, že bude za poskytnutí informace požadována úhrada, je tato skutečnost písemně oznámena spolu s výší úhrady žadateli před poskytnutím informace. Z oznámení musí být zřejmé, na základě jakých skutečností a jakým způsobem byla výše úhrady povinným subjektem vyčíslena. Pokud žadatel do 60 dnů ode dne oznámení výše požadované úhrady úhradu nezaplatí, povinný subjekt žádost odloží. 

Lhůty pro vyřízení žádosti

Na žádost učiněnou písemně poskytne Úřad informaci do 15 dnů od přijetí žádosti nebo od doplnění žádosti. Lhůta může být ze závažných důvodů prodloužena, nejvíce však o 10 dní. Prodloužení lhůty musí být zdůvodněno.

Pokud se žadatel domáhá informace, kterou Úřad již zveřejnil, sdělí Úřad do sedmi dnů od obdržení žádosti, kde lze požadovanou informaci získat. V případě, že žadatel, který žádost nepodal elektronicky, trvá na přímém poskytnutí informace, bude mu sdělena v běžné patnáctidenní lhůtě.

Odložení žádosti

Nevztahují-li se informace, které tazatel požaduje, k působnosti Úřadu, Úřad žádost odloží. O této skutečnosti informuje tazatele do sedmi dnů.

Žádost bude odložena rovněž v případě, kdy žadatel nevyhoví výzvě a ve lhůtě do 30 dnů ode dne jejího doručení svoji žádost nedoplní či neupřesní.

Odmítnutí žádosti

V případě, že Úřad žádosti o informaci nevyhoví, vydá ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti, jejího doplnění nebo upřesnění správní rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

Žádost bude odmítnuta rovněž v případě, kdy žadatel nevyhoví výzvě a ve lhůtě do 30 dnů ode dne jejího doručení svoji žádost neupřesní.

Proti rozhodnutí Úřadu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace lze podat rozklad k předsedovi Úřadu na výše uvedené adrese, a to ve lhůtě patnácti dnů ode dne doručení rozhodnutí. Rozhodnutí je doručeno dnem převzetí stejnopisu, nejpozději desátým dnem od jeho uložení na poště. V případě doručování do datové schránky je dnem doručení okamžik přihlášení oprávněné osoby do datové schránky, nejpozději desátý den ode dne dodání rozhodnutí do datové schránky.

Stížnost

V případě, že je žadatel nespokojen s postupem, způsobem vyřízení žádosti nebo stanovenou výší úhrady, může podat písemně nebo ústně stížnost. Stížnost se podává Úřadu do 30 dnů ode dne doručení sdělení o způsobu vyřízení žádosti o informace nebo ode dne uplynutí lhůty pro poskytnutí informací. O stížnosti rozhoduje předseda Úřadu.
 

Dokumenty