Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Poskytnutá informace dne 9. listopadu 2022

Na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, poskytl Úřad pro ochranu osobních údajů dne 9. listopadu 2022 požadované informace v tomto znění:

V žádosti ze dne 27. října 2022 žadatel neuvedl, jaké konkrétní věci se jeho dotazy týkají, avšak popis rozhodných skutečností byl natolik určitý, že Úřad pro ochranu osobních údajů byl schopný identifikovat podání, které bylo Úřadu pro ochranu osobních údajů předloženo dne 30. září 2022 povinným subjektem Českou poštou, s. p., IČO: 471 14 983, se sídlem Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1 (dále jen „ČP“), a které je Úřadem pro ochranu osobních údajů evidováno jako jedna z příloh přípisu nazvaného „Odvolání proti rozhodnutí České pošty, s. p. v řízení dle zákona č. 106/1999 Sb. pod č. j. UOOU-03613/22-1. Jedná se podání nazvané „RE: Poskytnutí informací dle zákona 106/99 Sb. O svobodném přístupu k informacím [631916/2022/ČP]“, které žadatel zaslal ČP dne 8. září 2022 prostřednictvím e-mailu a kterým jste reagoval na rozhodnutí ČP o odmítnutí žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím zaslané ČP prostřednictvím e-mailu dne 21. srpna 2022 (dále jen „podání ze dne 8. září 2022“).

Konkrétně k jednotlivým dotazům:

K prvnímu dotazu považoval Úřad pro ochranu osobních údajů za vhodné uvést jistá terminologická upřesnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. Dle § 16 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. podává odvolání žadatel, povinný subjekt dle § 16 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb. odvolání předává příslušnému nadřízenému orgánu, kterým je dle § 20 odst. 4 a 5 zákona č. 106/1999 Sb. ve spojení s § 16 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. Úřad pro ochranu osobních údajů.

Podání ze dne 8. září 2022 předložila ČP Úřadu pro ochranu osobních údajů k posouzení dne 30. září 2022 prostřednictvím datové schránky.

Podání ze dne 8. září 2022 je Úřadem pro ochranu osobních údajů zařazeno ve spise sp. zn. UOOU-03613/22. Žadatelem vymezená věc byla ČP vedena ve spisech sp. zn. ČP/58329/2022/SPI a ČP/54054/2022/SPI.

Předložené podání ze dne 8. září 2022 včetně spisového materiálu Úřad pro ochranu osobních údajů posoudil a zjistil, že podání ze dne 8. září 2022 bylo zasláno prostřednictvím e-mailu bez použití zaručeného elektronického podpisu, aniž by bylo posléze zákonným způsobem doplněno tak, jak předpokládá § 37 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 500/2004 Sb.“), a tudíž nebylo způsobilé zahájit odvolací řízení (není podáním ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb. a nemá žádné procesní účinky). O této skutečnosti byl žadatel Úřadem pro ochranu osobních údajů vyrozuměn přípisem nazvaným Vyrozumění k Vašemu podání ze dne 8. 9. 2022 v řízení podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, č. j. UOOU-03613/22-5. S výsledkem šetření Úřadu pro ochranu osobních údajů byl žadatel již tedy seznámen, vzhledem ke skutečnosti, že byl v předchozí větě vymezený přípis žadateli doručen 27. října 2022 na e-mailovou adresu, ze které byla odeslána žádost ze dne 27. října 2022.

Jediná žádost, která v žadatelem vymezené věci figuruje je žadatelova žádost o „Poskytnutí informací dle zákona 106/99 Sb. O svobodném přístupu k informacím“, kterou žadatel prostřednictvím e-mailu podal dne 21. srpna 2022 Vy na elektronickou adresu ČP info@cpost.cz 

Úřad pro ochranu osobních údajů požadoval za vhodné opětovně upozornit na skutečnost, že v případě žádosti o informace, o níž je vedeno relativně neformální řízení, není požadavkem, aby podání žadatelů učiněná prostřednictvím e-mailu byla opatřena zaručeným elektronickým podpisem. Tento požadavek je však již kladen na odvolání podané dle zákona č. 106/1999 Sb., jelikož to je podání, kterým se zahajuje odvolací řízení, na něž je třeba aplikovat příslušná ustanovení zákona č. 500/2004 Sb. [srov. § 20 odst. 4 písm. b) zákona č. 106/1999 Sb.]. Odvolání tudíž musí mít všechny náležitosti vymezené v § 82 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. i obecné náležitosti podání dle § 37 zákona č. 500/2004 Sb. Proto pokud je odvolání učiněno běžným e-mailem bez použití elektronického podpisu (tzv. nekvalifikovaným podáním), je nutné ho v souladu s  § 37 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb. do 5 dnů předepsaným způsobem potvrdit (tj. písemně s vlastnoručním podpisem, ústně do protokolu, v elektronické formě podepsané uznávaným elektronickým podpisem anebo prostřednictvím datové schránky). Pro úplnost ještě Úřad pro ochranu osobních údajů doplnil, že podle judikatury nemá v tomto případě správní orgán povinnost vyzývat účastníka k doplnění podání řádným způsobem.

Žádost žadatele ze dne 21. srpna 2022 učiněná vůči ČP, obsažená v jí předloženém spise, zněla takto: „Podle zákona 106/99 Sb. O svobodném přístupu k informacím žádám o poskytnutí informací. Jestli je osoba, co se podepisuje jako XXXXX v příbuzenském poměru k XXXXXXX. Data pošlete elektronicky.

Úřad pro ochranu osobních údajů závěrem konstatoval, že podezření žadatele, podle něhož ČP věc Úřadu k rozhodnutí nepředložila, je, jak vyplývá z výše uvedeného, neopodstatněné. Věc byla Úřadu pro ochranu osobních údajů ČP předložena a následně též Úřadem posouzena. O výsledku tohoto posouzení byl žadatel Úřadem pro ochranu osobních údajů vyrozuměn. Žádné další řízení vztahující se k žadatelově žádosti o informace stran příbuzenského vztahu zaměstnanců České pošty, s.p. Úřad pro ochranu osobních údajů v tomto okamžiku neeviduje.