Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Poskytnutá informace dne 14. prosince 2022

Na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, poskytl Úřad pro ochranu osobních údajů dne 14. prosince 2022 požadované informace v tomto znění:

Úřadu pro ochranu osobních údajů není známo, že by Městský soud v Praze v řízeních vedených pod sp. zn. 9 A 7/2022 a 9 A 31/2022 vydal jakékoliv rozhodnutí, proto Úřad pro ochranu osobních údajů ani žádným rozhodnutím vydaným Městským soudem v Praze v těchto řízeních nedisponuje. K této otázce Úřad pro ochranu osobních údajů považoval za vhodné ještě nad její rámec uvést, že informace o průběhu konkrétního soudního řízení jsou dohledatelné v aplikaci InfoSoud dostupné na webových stránkách Ministerstva spravedlnosti ČR www.justice.cz pod příslušnou spisovou značkou.

Jelikož ve správních řízeních o odvolání vystupoval žadatel jako účastník řízení, bude s ohledem na základní zásady činnosti správních orgánů o výsledku výše označených řízení informován.

Přibližná doba, po kterou trvají řízení u Městského soudu v Praze, není Úřadu známa, a to i vzhledem ke skutečnosti, že zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů, lhůtu, ve které má soud o tomto druhu žaloby rozhodnout, nestanoví.