Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Poskytnutá informace dne 14. prosince 2022

Na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, poskytl Úřad pro ochranu osobních údajů dne 14. prosince 2022 požadované informace:

Na úvod považoval Úřad pro ochranu osobních údajů za vhodné uvést několik upřesnění k žádosti, konkrétní rozhodnutí nejsou evidována pod samostatnou spisovou značkou, ale pod číslem jednacím, které je tvořeno spisovou značkou a pořadovým číslem dokumentu v příslušném spise. Dále Úřad pro ochranu osobních údajů doplnil, že v přezkumném řízení správní orgány z moci úřední přezkoumávají pravomocná rozhodnutí v případě, kdy lze důvodně pochybovat o tom, že rozhodnutí je v souladu s právními předpisy, proto pokud v těle žádosti žadatel uvedl „která jsme letos požádali přezkoumat“, neodpovídá toto slovní spojení charakteru přezkumného řízení, které se vede z moci úřední. Účastník řízení, v jehož rámci bylo vydáno rozhodnutí, které je případně předmětem přezkumu, může podat toliko podnět dle § 42 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, který ale není návrhem na zahájení řízení (srov. § 94 odst. 1 zákona č. 500/2004 sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů). V příloze žadateli Úřad pro ochranu osobních údajů poskytl tabulku všech podnětů k provedení přezkumu, které žadatel podal za rok 2022, a to včetně dalších požadovaných informací.