Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Poskytnutá informace dne 9. června 2021

Na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, poskytl Úřad pro ochranu osobních údajů dne 9. června 2021 požadované informace:

Vyjádření správce osobních údajů ze dne 19. května 2021, čj. UKRUK/157729/2021-2.  

Úřad po prvotním posouzení věci zvolil postup podle ustanovení článku 58 odst. 1 písm. d) nařízení (EU) 2016/679, jímž je mu dána pravomoc ohlásit správci nebo zpracovateli údajné porušení tohoto nařízení, a tudíž správce, Univerzitu Karlovu informoval o možném porušení nařízení (EU) 2016/679, zejména povinnosti správce reagovat v důsledku vznesené námitky reagovat nařízením (EU) 2016/679 předvídaným způsobem, a to v rámci příslušné lhůty. V rámci tohoto sdělení Úřad vyzval správce k neprodlené reakci na vznesení námitky žadatelky a požádal jej o vyjádření a zaslání informace o přijatých opatřeních. Žadatelka byla o obsahu této výzvy/upozornění Úřadu správci informována již ve sdělení dne 29. dubna 2021, čj. UOOU-1690/21-2 (viz níže).

Po doručeném vyjádření správce bylo Úřadem vyhodnoceno, že pokud žadatelkou namítaným způsobem nejsou zpracovávány konkrétně osobní údaje týkající se žadatelky, není v dané situaci subjektem údajů a nesvědčí jí právo na vznesení námitky proti zpracování ve smyslu čl. 21 odst. 1 nařízení (EU) 2016/679, a tudíž ani správci povinnost reagovat na ni dle čl. 12 tohoto nařízení. Úřad proto vyhodnotil podání žadatelky ze dne 19. ledna 2021 jako podnět, jímž se správce po upozornění Úřadu začal ihned zabývat a na základě provedené analýzy přistoupil k nápravě. Nakonec nařídil Právnické fakultě UK provedení změn webových stránek.

Vzhledem k vyjádření správce a jeho postupu Úřad neshledal důvody k zahájení řízení z moci úřední a žadatelku o tomto posouzení informoval ve sdělení dne 28. května 2021, č.j. UOOU-1690/21-6. Ohledně vyjádření žadatelky ze dne 2. května 2021, ve kterém uvádí, že napadeným zpracováním je „zveřejnění“ osobních údajů, ne zpřístupnění, jak bylo posouzeno Úřadem, byla žadatelka vyrozuměna následovně: „po zadání webové adresy, kde mají být uvedeny harmonogramy zkoušení včetně osobních údajů studentů, se stránka sice otevře, ovšem bez informací a s upozorněním „Nemáte oprávnění přistupovat na tuto stránku“. Z tohoto důvodu bylo předmětné „zveřejnění“ osobní údajů posouzeno jako zpřístupnění dalším studentům či vyučujícím.“

Dokumenty