Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Poskytnutá informace dne 2. září 2021

Na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, poskytl Úřad pro ochranu osobních údajů dne 2. září 2021 požadované informace k dotazu, zda v dané věci povinný subjekt postoupil stížnost zde dne 2. srpna 2021 proti vyrozumění Úřadu pro ochranu osobních údajů. Úřad sdělil, že ke dni 2. září 2021 neeviduje žádnou takovou stížnost vůči postupu povinného subjektu. K dotazu, zda lze ze strany Úřadu nařídit povinnému subjektu, aby tak učinil, Úřad uvádí, že v souladu s ustanovením § 80 odst. 1 správního řádu, je ÚOOÚ oprávněn, zpravidla na základě podnětu žadatele o informace, posoudit, zda je nadřízený orgán nečinný a případně rozhodnout o opatření proti jeho nečinnosti. K dotazu „Jaké jiné prostředky nápravy protiprávního postupu mohu využít?“, Úřad sděluje, že je možno podat žalobu dle § 79 soudního řádu správního, kterou však může podat ten, kdo bezvýsledně vyčerpal prostředky, které procesní předpis platný pro řízení u správního orgánu stanoví k jeho ochraně proti nečinnosti správního orgánu.