Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Soudní řízení se sdružením SOLUS

Informace o soudním řízení se subjektem zájmové sdružení právnických osob SOLUS

Na základě žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím poskytl dne 19. června 2017 Úřad pro ochranu osobních údajů informace o soudním řízení se subjektem: zájmové sdružení právnických osob SOLUS, sídlem Antala Staška 510/38, Praha 4. 

Úřad poskytl níže uvedenou informaci, včetně rozsudku, který je k dispozici  v souboru Rozsudek soudního řízení se sdružením SOLUS (viz dokumenty níže).

Zájmové sdružení SOLUS podalo žalobu proti třem různým rozhodnutím Úřadu.

První z těchto žalob se zabýval Městský soud v Praze v řízení vedeném pod sp. zn. 10 A 72/2013. O této žalobě bylo rozhodnuto v rozsudku č.j. 10 A 72/2013 – 86.

Žalobce (SOLUS) podal proti tomuto rozsudku kasační stížnost, kterou se v současnosti zabývá Nejvyšší správní soud v řízení sp. zn. 2 As 107/2017.

Zbývající dvě žaloby byly Městským soudem v Praze spojeny ke společnému projednání a jsou nadále vedeny pod sp. zn. 10 A 212/2013. V rámci tohoto řízení navrhl Městský soud v Praze v č.j. 10 A 212/2013 - 64 Ústavnímu soudu zrušení ustanovení § 20z odst. 1 věty poslední zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

V ustanovení § 20z zákona o ochraně spotřebitele je stanoveno, že za účelem ochrany práv a právem chráněných zájmů prodávajících a spotřebitelů, spočívající v posuzování schopnosti a ochoty spotřebitelů plnit své závazky, se prodávající, kterým vůči spotřebitelům vznikají pohledávky z úvěrů nebo jiné pohledávky na dlouhodobé nebo opětovné plnění, mohou prostřednictvím informačních databází (dále jen „registr“) vzájemně informovat o identifikačních údajích spotřebitelů a o záležitostech, které vypovídají o bonitě, platební morálce a důvěryhodnosti spotřebitelů, a to i v případě, kdy je jim podle jiného zákona uložena povinnost mlčenlivosti.

Do činnosti registru musí být zapojeno alespoň 10 prodávajících, kteří jsou bankami podle jiného zákona upravujícího činnost bank, prodávajícími spotřebitelských úvěrů podle jiného zákona upravujícího poskytování spotřebitelských úvěrů, platebními institucemi podle jiného zákona upravujícího platební styk nebo poskytovateli platebních služeb malého rozsahu podle jiného zákona upravujícího platební styk.

Registr může provozovat právnická osoba, která není prodávajícím a jejím hlavním účelem není podnikání (dále jen „provozovatel“), za podmínek stanovených tímto zákonem. Pro vzájemné informování a zpracování osobních údajů v registru není zapotřebí souhlasu spotřebitele.

Dokumenty