Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Poskytnutí informací o dozorové činnosti Úřadu ze dne 29. září 2016

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 20. září 2016 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, týkající se dozorové činnosti Úřadu.

Dne 29. září 2016 poskytl Úřad následující informace:

Úřad eviduje dva případy porušení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, statutárním městem Brno, se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno, IČ: 44992785, v souvislosti se zpracováním osobních údajů Městskou policií Brno (dále také „městská policie“).

V roce 2013 provedl Úřad kontrolu u uvedeného subjektu, přičemž konstatoval, že městská policie, jako správce osobních údajů, nepřijala taková opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému přístupu k osobním údajům, které zpracovává v rámci své činnosti prostřednictvím radiové komunikace, při níž ověřuje identitu osob, a to v rozsahu nezbytném pro ověření v registru obyvatel, tedy minimálně jméno, příjmení, datum narození, případně rodné číslo a bydliště. Městská police tak porušila povinnost uloženou § 13 odst. 1 zákona č. 101/2000 Sb.

V souvislosti s výše uvedeným bylo správci uloženo nezpracovávat osobní údaje subjektů údajů prostřednictvím nezabezpečené, nekryptované, resp. nešifrované radiokomunikace a dále doplnit přijatá technicko-organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů při jejich zpracování prostřednictvím radiokomunikace.

V návaznosti na tato zjištění dále byla příkazem ze dne 18. září 2013 statutárnímu městu Brno uložena sankce ve výši 10.000 Kč.

Dne 9. prosince 2015 zahájil Úřad kontrolu u uvedeného subjektu, která byla ukončena v únoru 2016. Tato kontrola byla zaměřena na zpracování osobních údajů při monitorování a následném zpracování záznamů pořízených během výkonu služby strážníky Městské policie Brno. V rámci kontroly bylo konstatováno, že kontrolovaný nepřijal (nerealizoval) přiměřená opatření k zabezpečení osobních údajů zpracovávaných osobní digitální kamerou dle § 13 odst. 1 zákona č. 101/2000 Sb. tak, aby k takovému incidentu nemohlo vůbec dojít, případně byl okamžitě zjištěn nebo by přijatá opatření kontrolovaného zcela vyvinila z objektivní odpovědnosti za porušení právní povinnosti.

Správci nebyla v návaznosti na uvedená kontrolní zjištění uložena žádná opatření k odstranění zjištěných nedostatků, neboť sám již v průběhu kontroly taková (dostatečná) opatření přijal.

V návaznosti na tato zjištění dále byla příkazem ze dne 22. března 2016 statutárnímu městu Brno uložena sankce ve výši 10.000 Kč.