Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt
  1. Úvod
  2. Úřad
  3. Povinně zveřejňované informace
  4. Poskytování informací
  5. Informace poskytnuté na žádost
  6. Informace poskytnuté na žádost v roce 2016
  7. Poskytnutí informace týkající se plnění povinností při provozování kamerového systému ze dne 26. února 2016

Poskytnutí informace týkající se plnění povinností při provozování kamerového systému ze dne 26. února 2016

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 19. února 2016 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, týkající se plnění povinností při provozování kamerového systému.

Dne 26. února 2016 sdělil Úřad žadateli následující:

K dotazu, zda Karel Hlavatý, provozovatel a majitel Lázní Jablonec, splnil oznamovací povinnost v souvislosti s provozem kamerového systému, sdělil, že Úřad neeviduje žádné oznámení o zpracování osobních údajů od Karla Hlavatého. Pro informaci sdělil, že registr oznámených zpracování je veřejně dostupný na webových stránkách Úřadu (www.uoou.cz) v rubrice „Registr“.

K dalším otázkám je předně třeba uvést, že součástí českého právního řádu není žádný právní předpis, který by obecně upravoval provoz kamerových systémů. V případě, že tyto systémy pořizují záznam, dochází ke zpracování osobních údajů a je třeba aplikovat pravidla zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů (text zákona je dostupný na webových stránkách Úřadu v rubrice „Právní předpisy“). Tato pravidla jsou však poměrně obecná.

Proto k době povolené archivace záznamů je možné pouze odkázat na § 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 101/2000 Sb., podle kterého lze uchovávat osobní údaje pouze po dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování (obecně lze uvést, že v případě proběhlého incidentu je možné uchovávat pořízený záznam až do jeho vyřešení).

K oprávnění poskytnout záznam třetímu subjektu je nutné odkázat na § 5 odst. 1 písm. f) zákona č. 101/2000 Sb., podle kterého lze zpracovávat osobní údaje pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny. Zpracovávat k jinému účelu lze osobní údaje jen v mezích ustanovení § 3 odst. 6, nebo pokud k tomu dal subjekt údajů předem souhlas. Obecně jsou pak právní důvody pro zpracování osobních údajů uvedeny v § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb.

K dotazu týkajícímu se případné hrozící pokuty za porušení zákona č. 101/2000 Sb. lze uvést, že za správní delikt je možno uložit sankci až do výše 5.000.000 Kč (§ 45 odst. 3 zákona č. 101/2000 Sb.) a v některých speciálních případech až do výše 10.000.000 Kč (odst. 4 uvedeného ustanovení).

Nad rámec výše uvedeného lze uvést, že pokud má žadatel podezření, že došlo k porušení zákona č. 101/2000 Sb., může se na Úřad obrátit se svým podnětem, neboť podle § 29 odst. 1 písm. c) uvedeného zákona Úřad přijímá podněty a stížnosti na porušení povinností stanovených zákonem při zpracování osobních údajů a informuje o jejich vyřízení.