Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Poskytnutí informace o informačních právních systémech ze dne 9. srpna 2016

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 29. července 2016 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, týkající se požadavku na poskytnutí informací o informačních právních systémech využívaných Úřadem.

Dne 9. srpna 2016 poskytl Úřad žadatelce kopie dvou posledních smluv uzavřených s poskytovateli právních informačních systémů, a to objednávku přístupu do Beck-online ze dne 15. ledna 2016 od společnosti Nakladatelství C. H. Beck, s. r. o., a dodatek č. 1 ke Smlouvě o užití díla č.S-8103/05/KHX uzavřené dne 22.12.2005 mezi Úřadem a společností Wolters Kluwer ČR, a.s (oba dokumenty lze nalézt v sekci dokumenty viz níže).

K žádosti o sdělení, jaké formální kroky předcházely uzavření smlouvy s poskytovatelem informačního systému, bylo sděleno, že v případě právního informačního systému ASPI věc projednala porada vedení  Úřadu a rozhodla o rozšíření stávající smlouvy, která byla uzavřena přímo s dodavatelem a vlastníkem autorských práv, společností Wolters Kluwer ČR, a.s. V případě právního informačního systému Beck-online věc projednala porada vedení Úřadu a rozhodla o jeho pořízení, které bylo s ohledem na cenu a trvání smluvního vztahu realizováno přímou objednávkou společnosti Nakladatelství C. H. Beck, s. r. o.

K žádosti o sdělení, jakou formou byly zjišťovány preference a požadavky zaměstnanců využívajících konkrétní informační systémy, bylo sděleno, že oba výše uvedení dodavatelé umožnili zdarma testovat celý rozsah dodávaných modulů a služeb s tím, že k těmto systémům měli přístup všichni oprávnění uživatelé počítačové sítě Úřadu. Po posouzení ze strany odborných útvarů a po projednání na poradě vedení Úřadu bylo následně rozhodnuto o uzavření výše uvedených smluvních vztahů.

K žádosti o kompletní text výzvy k podání nabídky či přímé objednávky k poskytnutí informačních systémů, které byly před uzavřením výše požadovaných smluv vypracovány, bylo sděleno, že před uzavřením výše uvedených smluvních vztahů nebyly vypracovány žádné výzvy k podání nabídky.

K žádosti o seznam subjektů, které byly v rámci výzvy k podání nabídky osloveny či kterým subjektům byla přímá objednávka zaslána, bylo sděleno, že smluvní vztahy byly uzavřeny přímo s dodavateli a vlastníky autorských práv k jednotlivým právním informačním systémům, tj. společnostmi Wolters Kluwer ČR, a.s., a  Nakladatelství C. H. Beck, s. r. o.

Dokumenty