Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Poskytnutá informace dne 9. ledna 2015

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 5. ledna 2015 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel požadoval poskytnutí informací o registračním řízení vedeném Úřadem.

Žadateli bylo dne 9. ledna 2015 sděleno následující:

Úřadu jsou kompetence dány především zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a několika dalšími zákony. Ze žádného právního předpisu však Úřadu nevyplývá oprávnění povolovat provozování informačních systémů, resp. obecně povolovat zpracování osobních údajů.

Při zajištění toho, aby nedocházelo ke zneužívání osobních údajů, může Úřad opět využívat pouze kompetence, které mu jsou dány zákonem, především pak § 29 zákona o ochraně osobních údajů.

Jediné řízení částečně obdobné povolovacímu režimu, které Úřad realizuje, je řízení registrační vedené podle § 16 a násl. zákona o ochraně osobních údajů. Toto však není řízením povolovacím, ale toliko evidenčním. Informace o všech subjektech, jejichž oznámení o zpracování osobních údajů Úřad přijal, jsou pak dostupná v registru zpracování, který je dle § 35 veřejně přístupný a to i způsobem umožňujícím dálkový přístup, konkrétně na webové adrese: https://www.uoou.cz/verejny-registr-zpracovani-osobnich-udaju.asp .

Doba uchování údajů obecně musí odpovídat požadavku § 5 odst. 1 písm. e) zákona o ochraně osobních údajů, který každému správci údajů ukládá, aby osobní údaje uchovával pouze po dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování. Tato doba je individuální a v jednotlivých případech je posuzována s ohledem na veškeré relevantní okolnosti daného zpracování. Pro úplnost doplňuji, že subjekty, které zpracovávají osobní údaje na základě zákonného zmocnění, např. Policie České republiky či obecní policie, registrační povinnosti vůči Úřadu na základě § 18 odst. 1 písm. b) zákona o ochraně osobních údajů nepodléhají.