Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Poskytnutá informace dne 9. června 2014

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 9. června 2014 od P. K. (dále jen „žadatel“) žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Dne 16. června 2014 byla žadateli požadovaná informace poskytnuta v plné šíři. Konkrétně mu bylo sděleno následující:    

1. Společnost BSP Lawyer Partners, a.s. (dále jen „účastník“) podala proti kontrolnímu protokolu, jenž byl pořízen o výsledcích kontroly s ní vedené, námitky, které byly Úřadu doručeny dne 23. dubna 2014. Vzhledem k tomu, že byly doručeny po stanovené lhůtě, byly jako opožděné dne 14. května 2014 zamítnuty.

2. a 3. Kontrolující inspektorka JUDr. Jiřina Rippelová uvedenému účastníku žádné opatření k nápravě neuložila.

4. Poznatky z kontroly byly po vypořádání námitek proti kontrolnímu protokolu postoupeny věcně příslušnému útvaru Úřadu, odboru správních činností, k provedení správního řízení pro podezření ze spáchání správního deliktu. Správní řízení bylo zahájeno dne 29. května 2014 a ke dni poskytnutí informací nebylo ukončeno.

5. Vzhledem k odlišnostem každého posuzovaného případu a k povinnosti Úřadu zohlednit veškeré přitěžující a polehčující okolnosti nelze uvést, že existuje nějaká obvyklá výše finanční sankce za porušení určitých uvedených ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  

6. Nejvyšší finanční sankce, kterou Úřad v roce 2013 udělil, byla pokuta ve výši 2.500.000,- Kč. Ta byla uložena Ministerstvu práce a sociálních věcí za nezabezpečení osobních údajů v souvislosti s projektem tzv. karet sociálních systémů.

7. Za porušení zákona o ochraně osobních údajů Úřad v roce 2013 uložil celkem 70 pokut, finančních sankcí. Průměrná výše pokuty udělené v tomto období po zaokrouhlení činí 106.764,- Kč.  

8. Veškeré sankce, které Úřad v roce 2013 uložil, byly finanční sankce, pokuty.