Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Poskytnutá informace dne 1. prosince 2014

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 1. prosince 2014 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, kterou žadatel následně upřesnil dne 9. prosince 2014.

Žadatel požadoval poskytnutí pracovní náplně náměstka předsedy pro sekci dozorových činností a bezpečnostního ředitele Úřadu.

Požadované informace byly žadateli poskytnuty dne 19. prosince 2014. Konkrétně mu bylo sděleno následující:
Organizačním řádem Úřadu je pracovní náplň uvedených zaměstnanců upravena následovně:
Náměstek
1. Náměstek řídí sekci a zajišťuje plnění úkolů ve věcech patřících do její působnosti.
2. Náměstek řídí podřízené vedoucí útvarů a má v působnosti soustavnou personální práci v jím řízené sekci.
3.  Do působnosti náměstka patří zejména: a) komplexně řídit svěřené úseky činnosti, zejména pravidelně kontrolovat včasné plnění úkolů vyplývajících z řídících aktů nebo z pokynů předsedy, předkládat předsedovi podklady a zprávy o činnosti a o záměrech jimi řízených sekcí, b) spolupracovat a koordinovat plnění úkolů v okruhu své působnosti s ostatními vedoucími útvarů, c) schvalovat návrhy dokumentů, zpráv a stanovisek předkládaných mimo sekci, d) kontrolovat a hodnotit výsledky práce jim podřízených vedoucích útvarů, navrhovat v součinnosti s oddělením vnitřní správy platy zaměstnanců zařazovaných do jimi řízených sekcí včetně návrhů na jejich zařazení do platových tříd a návrhů odměn, e) vysílat jemu podřízené vedoucí útvarů na tuzemské pracovní cesty a f) vyjadřovat se k požadavkům jemu podřízeného zaměstnance na přednáškovou nebo publikační činnost jménem Úřadu a předkládat tyto požadavky předsedovi.
4. Náměstek v době své nepřítomnosti určí své zastupování tak, aby bylo zajištěno plynulé plnění úkolů.

Členění útvarů sekce dozorových činností Sekci dozorových činností, kterou řídí náměstek sekce dozorových činností, tvoří tyto odbory: a) odbor analýzy a zpracování informací ve veřejném sektoru, b) odbor správních činností, c)  právní odbor, d) odbor pro styk s veřejností, který se člení na oddělení stížností, oddělení konzultací a oddělení příjmu podání, e) registrační odbor,  f)  inspektorát 1, g) inspektorát 2, h) inspektorát 3, i)  inspektorát 4.

Bezpečnostní ředitel
1. Plní povinnosti stanovené zákonem č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, v oblasti personální bezpečnosti, administrativní bezpečnosti, fyzické bezpečnosti a bezpečnosti informačních systémů.
2. Zajišťuje: a) jednotnou ochranu utajovaných informací, b) proškolení fyzických osob, které mají přístup k utajovaným informacím.
3. Analyzuje stav ochrany utajovaných informací a bezpečnostní způsobilosti a navrhuje předsedovi opatření.
4. Zpracovává odborná stanoviska, vyjádření a podklady pro rozhodnutí v ochraně utajovaných informací.