Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Poskytnutá informace dne 10. února 2013

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 10. února 2013 od pana V. K. (dále jen „žadatel“) žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel požadoval poskytnutí informací týkajících se postavení Úřadu a jeho rozpočtu a výdajů za rok 2012.

Požadované informace byly žadateli poskytnuty dne 25. února 2013. Konkrétně mu bylo sděleno následující:

 • 1. Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) byl zřízen na základě zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 • 2. Úřad provozuje jedny webové stránky a to na adrese http://www.uoou.cz.
 • 3. Úřad není zřizovatelem žádného dalšího subjektu.
 • 4. Schválený rozpočet Úřadu na rok 2012 činil 146 219 000,00 Kč, konečný rozpočet pak 242 833 257,13 Kč. Čerpáno v roce 2012 bylo celkem 203 555 706,76 Kč, z toho čerpání mimorozpočtových zdrojů na projekty EU činilo 240 293,13 Kč.
  Konečný zůstatek rezervního fondu k 31. prosinci 2012 činil 180 210,44 Kč.
  Stav nároků k 31. prosinci 2012 činil 1 188 012,00 Kč.
 • 5. Počet funkčních míst v Úřadu je stanoven státním rozpočtem na 102. Ke dni  1. ledna 2012 měl Úřad 100 zaměstnanců a ke dni 31. prosince 2012 byl jejich počet 97. Včetně zaměstnanců pracujících na částečný úvazek a dohodu o provedení práce či dohodu o pracovní činnosti se jednalo o 118 osob.
 • 6. Celkový objem prostředků Úřadu na všechny platy a další odměny za vykonanou práci v roce 2012 činil 42 500 360,00 Kč. Povinné pojištění placené zaměstnavatelem činilo 15 624 060,00 Kč, z toho povinné pojištění na sociální zabezpečení 11 487 840,00 Kč a povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění činilo 4 136 220,00 Kč.
 • 7. Běžné výdaje Úřadu za rok 2012 činily 103 146 730,00 Kč, kapitálové výdaje 100 408 970,00 Kč . Výdaje na pořízení dlouhodobého kapitálového nehmotného majetku činily 56  982 040,00 Kč, na pořízení dlouhodobého kapitálového hmotného majetku pak 43 426 930,00 Kč.