Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Poskytnutá informace dne 7. května 2012

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 7. května 2012 od pana D. V. (dále jen „žadatel“) žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel požadoval informace o všech řízeních, které Úřad vedl či vede se společností DEREDES s.r.o., IČ: 26956675.

Požadované informace byly žadateli poskytnuty dne 18. května 2012. Konkrétně mu bylo sděleno následující:

Úřad se jmenovanou společností vedl dvě kontroly.

První z nich pod číslem jednacím INSP4-3641/07. Tato kontrola se týkala porušení povinnosti podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů. Kontrola byla ukončena kontrolním protokolem zn. INSP4-3641/07-17/BRD. Pro porušení povinností stanovených uvedeným zákonem byla společnosti v této souvislosti příkazem zn. INSP4-3641/07-19/SNA udělena pokuta.

Druhá kontrola byla se společností DEREDES s.r.o. vedena pod číslem jednacím INSP1-7256/10, přičemž předmětem této kontroly bylo dodržování povinností při zpracování osobních údajů věřitelů a dlužníků jmenované společnosti. Tato kontrola byla uzavřena kontrolním protokolem značky INSP1-7256/10-76/BYT.

Se společností DEREDES s.r.o. Úřad vedl další dvě správní řízení. První z nich bylo vedeno pod číslem jednacím SPR-2018/10 a týkalo zveřejňování osobních údajů na internetu. V tomto řízení byla vydána tato správní rozhodnutí orgánu prvního stupně: SPR-2018/10-27, SPR-2018/10-48 a SPR-2018/10-70. Všechna z nich byla účastníkem řízení napadena rozklady, o kterých rozhodl předseda Úřadu rozhodnutími pod značkami SPR-2018/10-36, SPR-2018/10-54, SPR-2018/10-76.

Na základě výsledků kontroly vedené pod číslem jednacím INSP1-2018/10 byla jmenované společnosti v druhém řízení příkazem zn. SPR-0289/12-87 udělena sankce.