Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Poskytnutá informace dne 6. srpna 2012

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 6. srpna 2012 od pana J. L. (dále jen „žadatel“) žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Žadatel svoji žádost následně upřesnil dne 13. srpna 2012.

Žadatel požadoval poskytnutí informací týkajících se řízení, které Úřad v uplynulých pěti letech vedl s Hlavním městem Prahou (dále jen „hlavní město“) a které skončily udělením pokuty.

Dne 22. a 24. srpna byly žadateli poskytnuty následující informace:

Za posledních pět let bylo Úřadem s hlavním městem vedeno celkem sedm správní řízení, v jejichž průběhu byla jmenovanému účastníku uložena pokuta za porušení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 • Správní řízení vedené pod č.j. INSP1-0576/08SŘ. V jeho rámci byl dne 30. ledna 2008 vydán příkaz zn. INSP1-0576/08-2, kterým bylo hlavní město shledáno vinným z porušení povinností stanovených v ustanovení § 5 odst. 1 písm. d), e) a f), § 5 odst. 2, § 9 písm. a), § 11 odst. 1 a 2 a § 13 odst. zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, čímž spáchalo správní delikt podle § 45 odst. 1 písm. c), d), e), f) a h) a § 45 odst. 2 písm. a) a b) tohoto zákona. Za spáchání tohoto správního deliktu byla hlavnímu městu udělena pokuta ve výši 85.000,- Kč.
  Ke spáchání deliktu došlo tak, že hlavní město v souvislosti se zpracováním osobních údajů osob ucházejících se o výkon funkcí přísedících Městského soudu v Praze shromažďovalo a zpracovávalo osobní údaje v rozsahu a způsobem, který neodpovídal stanovenému účelu zpracování, uchovávalo je po dobu neodpovídající účelu zpracování, zpracovávalo osobní a citlivé údaje dotčených osob bez řádného právního titulu, neposkytlo dotčených subjektům údajů informaci o zpracování jejich údajů v plném rozsahu a nepřijalo opatření pro zajištění bezpečnosti zpracovávaných osobních údajů.
   
 • Řízení vedené pod č.j. INSP3-2281/08. Dne 23. dubna 2008 byl v jeho rámci vydán příkaz zn. INSP3-2281/08-2, kterým bylo hlavní město uznáno vinným ze spáchání správního deliktu dle § 45 odst. 1 písm. a), f) a h) zákona o ochraně osobních údajů, za což mu byla uložena pokuta ve výši 70.000,- Kč.
  Uvedených deliktů se hlavní město dopustilo tím, že jako správce osobních údajů při zavádění zón placeného parkování na území hlavního města nestanovilo prostředky a způsob zpracování osobních údajů obyvatelů – žadatelů o parkovací karty – v potřebném a věci odpovídajícím rozsahu. Hlavní město rovněž o tomto zpracování osobních údajů řádně neinformovalo dotčené subjekty údajů, když jim neposkytlo informaci o rozsahu a účelu zpracování osobních údajů, o tom, kdo a jak bude osobní údaje zpracovávat a komu mohou být zpřístupněny, ani o jejich právech na přístup k osobním údajům, na jejich opravu a o dalších právech stanovených v § 21 zákona o ochraně osobních údajů. Hlavní město dále nevypracovalo ani nezadalo vypracování dokumentace ve smyslu ustanovení § 13 odst. 3 a 4 zákona o ochraně osobních údajů a nezabývalo se ani návazností na opatření přijatá dalšími dotčenými městskými částmi (Praha 1, 2, 3 a 7), čili nepřijalo opatření, které by umožnilo určit a ověřit, kdy, kým a z jakého důvodu byly osobní údaje v rámci tohoto zpracování zaznamenány nebo jinak zpracovány.
   
 • Úřad dne 18. prosince 2009 pod sp. zn. SPR-5651/09-18 vydal rozhodnutí, kterým byla hlavnímu městu uložena pokuta ve výši 80.000 Kč, a to za porušení povinnosti zpracovávat osobní údaje, mimo případů stanovených zákonem, pouze se souhlasem subjektu údajů, stanovené v § 5 odst. 2 a v § 9 zákona o ochraně osobních údajů, dále za porušení povinnosti poskytnout subjektu údajů informace v rozsahu nebo zákonem stanoveným způsobem ve smyslu § 11 odst. 1 zákona o ochraně osobních údajů, a porušení oznamovací povinnosti stanovené v § 16 tohoto zákona. Porušením těchto povinností byl spáchán správní delikt podle § 45 odst. 1 písm. e), f) a i) zákona o ochraně osobních údajů.
  Spáchání uvedených deliktů se hlavní město dopustilo tím, že jako správce osobních údajů dětí, jimž byla po vyšetření v pedagogicko-psychologických poradnách na území hlavního města Prahy stanovena příslušná diagnóza, a které zároveň navštěvují některou z pražských škol, shromažďovalo neanonymizované osobní údaje nejméně 141 z těchto dětí pro účely zjištění, zda jednotlivé školy žádají oprávněně finanční prostředky na integraci dětí, v rozsahu křestní jméno, kód, pod kterým je osoba vedena v poradenském zařízení, číslo poradny, rok narození, místo trvalého pobytu (kraj, městská část), druh zdravotního postižení (základní a další), přidělení asistenta a druh a sídlo školy, kterou dítě navštěvuje, aniž by k tomu mělo souhlas zákonných zástupců dětí, zákonné zástupce dětí neinformovalo o tomto dalším zpracování osobních údajů a toto zpracování před jeho zahájením neoznámilo Úřadu.
   
 • V rámci dalšího správního řízení byl dne 15. dubna 2009 vydán příkaz zn. INSP3-2133/09-2. Tím bylo hlavní město shledáno vinným za porušení § 13 odst. 1 zákona o ochraně osobních údajů, a tím ze spáchání správního deliktu § 45 odst. 1 písm. h) téhož zákona. Za to mu byla udělena pokuta ve výši 20.000,- Kč.
  Správního deliktu se hlavní město dopustilo tím, že nezabezpečilo osobní údaje o platech ředitelů šesti pražských divadel, které byly publikovány v deníku AHA!
   
 • Dne 30. listopadu 2010 bylo vydáno rozhodnutí pod sp. zn. SPR-5946/10-10, kterým byla hlavnímu městu uložena pokuta ve výši 3.000 Kč. Úřadem bylo konstatováno porušení povinnosti zpracovávat osobní údaje se souhlasem subjektu údajů stanovené v § 5 odst. 2 zákona o ochraně osobních údajů a porušení oznamovací povinnosti stanovené v § 16 odst. 1 zákona o ochraně osobních údajů, čímž došlo ke spáchání deliktu podle § 45 odst. 1 písm. e) a i) jmenovaného předpisu.
  Uvedený delikt hlavní město spáchalo tím, že zpracovávalo na svých internetových stránkách www.stovezata.praha.eu.cz osobní údaje osob bez jejich souhlasu, a to ke dni 14. září 2010 prostřednictvím 360° panoramatických fotografií osob z virtuálních prohlídek Hlavního města Prahy (Malostranské mostecké věže, Petřínské rozhledny), a dále, že tímto způsobem zpracovávalo osobní údaje, aniž tuto skutečnost oznámilo Úřadu pro ochranu osobních údajů.
  Proti tomuto rozhodnutí podalo hlavní město rozklad. O rozkladu rozhodl předseda Úřadu rozhodnutím zn. SPR-5946/10-17 ze dne 30. března 2011 a to tak, že napadené rozhodnutí zrušil a řízení zastavil.
   
 • V dalším správním řízení bylo dne 2. listopadu 2011 Úřadem vydáno rozhodnutí zn. SPR-5205/11-17. Tím bylo hlavní město shledáno vinným z porušení povinností stanovených v § 5 odst. 1 písm. f) zákona o ochraně osobních povinností, a tím ze spáchání správního deliktu podle § 45 odst. 1 písm. c) tohoto zákona. Za spáchání uvedeného správního deliktu byla hlavnímu městu udělena pokuta ve výši 30.000,- Kč.
  Správní delikt byl spáchán v souvislosti s vyřizováním žádostí o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím tím, že hlavní město na svých webových stránkách na adrese http://www.praha.eu/jnp/cz/home/magistrat/uredni_deska_a_oznameni/povinne_ zverejnovane_informace/Zakon_106_odpovedi.html ke dni 26. srpna 2011 zveřejnilo osobní údaje žadatelů, případně i dalších osob, s nimiž vyřízení příslušné žádosti souviselo, v rozsahu jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa bydliště, další údaje o vlastnickém či jiném právu k nemovitostem vyplývající z výpisu z katastru nemovitostí, včetně rodného čísla vlastníka, a identifikační údaje právního zástupce této osoby, to vše bez souhlasu dotčených osob.
   
 • Dne 2. května 2012 pak bylo pod sp. zn. SPR-1218/12-10 vydáno rozhodnutí Úřadu, kterým bylo hlavnímu městu prokázáno porušení povinnosti stanovené v § 13 odst. 1 zákona o ochraně osobních údajů, čímž byl spáchán správní delikt podle § 45 odst. 1 písm. h) tohoto zákona, neboť nedošlo k přijetí nebo provedení opatření pro zajištění bezpečnosti zpracování osobních údajů, za což byla hlavnímu městu v souladu s § 45 odst. 3 zákona o ochraně osobních údajů uložena pokuta vy výši 5.000 Kč.
  Tohoto deliktu se hlavní město dopustilo tím, že v souvislosti s vyřizováním žádosti o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím tím, že jako správce osobních údajů nezabezpečilo, aby od 3. února 2012 nebyl na jeho elektronické úřední desce, na internetové adrese http://www.praha.eu/jnp/cz/home/magistrat/uredni_deska_a_oznameni/povinne_zverejnovane_informace/Zakon_106.html, zveřejněn dokument čj. MHMP 1108228/2011 ze dne 24. listopadu 2011, který obsahoval odpověď na žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. a jehož přílohou je rozhodnutí Úřadu pro ochranu osobních údajů zn. SPR-5205/11-17 ze dne 2. listopadu 2011, obsahující také osobní údaje 22 žadatelů o informace v rozsahu příjmení, příp. jméno a akademické tituly, ve spojení s informací o tom, že jde o žadatele o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb. nebo osobu, s níž vyřízení příslušné žádosti souviselo.