Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Poskytnutá informace dne 3. ledna 2011

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 3. ledna 2011 od pana T. T. (dále jen „žadatel“) žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Úřad žádosti vyhověl a dne 5. ledna 2011 požadované informace poskytl. V souladu s ustanovením § 5 odst. 3 zákona o svobodném přístupu k informacím Úřad nyní zveřejňuje obsah poskytnutých informací:

Žadatel požadoval informace o počtu přijatých a vyřízených stížností ve věci neoprávněných obchodních sdělení podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů. K tomu mu bylo sděleno, že tyto informace jsou obsaženy ve výročních zprávách Úřadu, které jsou dostupné mj. na jeho webových stránkách v rubrice Výroční zpráva.

Žadatel dále požadoval sdělení informace o tom, kolik zaměstnanců Úřadu se agendou nevyžádaných obchodních sdělení zabývá. K tomu mu bylo sděleno, že tuto problematiku řeší jeden inspektor Úřadu a pět zaměstnanců inspektorátu, přičemž daný inspektor a inspektorát se však zabývají rovněž dozorem nad dodržováním zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, příp. dalších zvláštních právních předpisů.

Žadatel dále požadoval poskytnutí informace o tom, jak Úřad při vyřizování stížností na neoprávněná obchodní sdělení postupuje. K tomu mu bylo sděleno, že Úřad po přijetí podnětu provede jeho prvotní analýzu. Na jejím základě je posouzena především otázka, zda podnět obsahuje skutečnosti nasvědčující tomu, že došlo k porušení zákona o některých službách informační společnosti. Pokud tomu tak není, je podnět odložen. Pokud tomu tak je, je podnět dále prověřován v rámci buď již probíhající (kdy dochází k rozšíření předmětné kontroly), nebo nově zahájené kontroly. Kontroly jsou zahajovány obvykle podle pořadí, ve kterém Úřad obdržel dané stížnosti, a probíhají v režimu zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Kompetence kontrolujících jsou potom upraveny v § 11 tohoto zákona. Stěžovatel je vyrozumíván až po provedené kontrole, případně po na ni navazujícím správním řízení. Určitá specifika kontrol šíření nevyžádaných obchodních sdělení, zejména pokud jde o délku tohoto procesu, byla též popsána ve výroční zprávě Úřadu za rok 2008 v kapitole Nevyžádaná obchodní sdělení.