Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Poskytnutá informace dne 22. listopadu 2011

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 22. listopadu 2011 od paní J. D. (dále jen „žadatelka“) žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatelka požadovala poskytnutí informací ke kontrole společnosti ČEZ Měření, s.r.o., IČ: 25938878 (dále jen „kontrolovaný“), kterou Úřad provedl. Konkrétně požadovala zodpovězení následujících otázek:

  • Zda a jaké konkrétní porušení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, bylo v činnosti kontrolovaného zjištěno?
  • Jakou konkrétní činností kontrolovaný porušila zákon, v kolika případech a v jakém rozsahu?
  • Jaká opatření byla uložena a kdy byla kontrolovaným splněna?
  • Jednalo se o závažné porušení zákona?
  • Bylo zahájeno správní řízení směřující k uložení pokuty? Pokud ne, pak z jakého důvodu a kdo o nezahájení správního řízení rozhodl?
  • Dne 23. listopadu 2011 byly žadatelce poskytnuty následující informace:

Kontrola kontrolované společnosti proběhla v období od 12. února 2009 do 30. května 2011 a byla vedena inspektorem Úřadu Ing. Bc. Oldřichem Ševčíkem, jehož mandát skončil ke dni 31. května 2011.

Kontrolou bylo na straně kontrolovaného konstatováno porušení ustanovení § 11 odst. 1 a § 16 odst. 1 zákona o ochraně osobních údajů. Toto porušení bylo konstatováno k datu zahájení kontroly a nebylo specifikováno, kolika osob, subjektů údajů, se přesně týkalo. Vzhledem k charakteru porušených povinností to ani není objektivně možné.

porušení § 11 odst. 1 zákona o ochraně osobních údajů bylo konstatováno, neboť kontrolovaný dle závěrů kontroly v informačních cedulích, které upozorňovaly na monitorování jeho prostorů kamerovým systémem, neuvedl všechny informace tímto ustanovením zákona vyžadované, konkrétně subjekty údajů neinformoval o jejich právu na přístup k osobním údajům, právu na opravu osobních údajů, jakož i o dalších právech stanovených v § 21 zákona o ochraně osobních údajů.

porušení ustanovení § 11 odst. 1 zákona o ochraně osobních údajů bylo konstatováno i v případě pořizování kamerových záznamů v případě kontroly odběru elektrické energie v místě bydliště zákazníka, kdy ani v tomto případě nebyl zákazník, subjekt údajů, informován o svém právu na přístup k osobním údajům, právu na opravu osobních údajů a o dalších právech stanovených v § 21 zákona o ochraně osobních údajů.

Kontrolujícím inspektorem bylo dále konstatováno porušení § 16 odst. 1 zákona o ochraně osobních údajů a to tím, že kontrolovaný neoznámil Úřadu zpracování osobních údajů v rozsahu zvukových záznamů pořízených kamerovým systémem se záznamem v oznámení o zpracování osobních údajů podle ustanovení § 16 zákona o ochraně osobních údajů s datem vyplněné 19. února 2008 a s datem evidence registrace dne 22. února 2008 a v oznámení o změně zpracování osobních údajů podle ustanovení § 16 zákona o ochraně osobních údajů s datem vyplnění 19. února 2008 a s datem evidence registrace dne 7. dubna 2008.

Na základě porušení § 11 odst. 1 zákona o ochraně osobních údajů bylo kontrolovanému uloženo následující opatření k nápravě:

Neprodleně zabezpečit, např. organizačním opatřením platným pro kontrolovaného, aby při provádění zpracování osobních údajů oprávněných zákazníků – dlužníků z důvodu neoprávněného odběru elektřiny byli tito oprávnění zákazníci – dlužníci z důvodu neoprávněného odběru elektřiny řádně informováni také o svém právu přístupu k osobním údajům, právu na opravu osobních údajů, jakož i o dalších právech stanovených v ustanovení § 21 zákona o ochraně osobních údajů.

Lhůta pro splnění opatření k nápravě byla stanovena na dva měsíce ode dne seznámení kontrolovaného s kontrolním protokolem, resp. do dvou měsíců od jeho nabytí právní moci. Kontrolovaný informoval o splnění uloženého opatření k nápravě dopisem doručeným Úřadu dne 26. srpna 2011.

V případě porušení § 16 odst. 1 zákona o ochraně osobních údajů bylo kontrolujícím konstatováno, že toto porušení kontrolovaný odstranil podáním oznámení o změně zpracování osobních údajů podle ustanovení § 16 zákona o ochraně osobních údajů s datem vyplnění 24. března 2009 a s datem evidence registrace dne 26. března 2009. Proto kontrolující za předmětné porušení ustanovení § 16 odst. 1 zákona o ochraně osobních údajů v tomto kontrolním protokolu kontrolovanému žádné opatření k nápravě neuložil.

Ke čtvrté otázce, zda se jednalo o závažná porušení zákona o ochraně osobních údajů, bylo uvedeno, že zákon sám nerozlišuje méně a více důležité povinnosti správce či zpracovatele. Proto nelze říci, zda porušení některé z nich je závažné a některé ne. Obecným kritériem je intenzita zásahu do soukromí subjektu údajů způsobená porušením konkrétní povinnosti stanovené zákonem.

K páté otázce bylo žadatelce sděleno, že dle ustanovení § 46 odst. 3 zákona o ochraně osobních údajů odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže o něm Úřad nezahájil řízení do jednoho roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do tří let ode dne, kdy byl spáchán. Správní delikt byl v průběhu kontroly promlčen, a proto příslušné správní řízení nemohlo být zahájeno. O tomto postupu, tedy aplikaci § 46 odst. 3 zákona o ochraně osobních údajů, rozhodl vedoucí inspektorátu 3 Ing. Milan Švajcr.