Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Poskytnutá informace dne 21. listopadu 2011

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 21. listopadu 2011 od paní M. W. (dále jen „žadatelka“) žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatelka požadovala poskytnutí obsahu stanoviska Úřadu zn. KNDČ-4408/11-2/NON ze dne 21. června 2011.

Dne 23. listopadu 2011 bylo žadatelce sděleno, že Úřad poskytl výše uvedené stanovisko k otázce přístupu společenství vlastníků jednotek k informacím z evidence obyvatel na základě žádosti fyzické osoby, pověřeného vlastníka. Obsah stanoviska byl následující:

Vážený pane,

v návaznosti na Váš dopis ze dne 1. června 2011, jímž žádáte Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) o stanovisko k možnému přístupu společenství vlastníků jednotek k informacím z evidence obyvatel vypovídajícím o tom, které osoby mají v daném domě mésto trvalého pobytu, Vám sděluji následující:

Úřadu je dána kompetence v oblasti ochrany osobních údajů. K právním předpisům týkajícím se jiných právních oblastí se může vyjadřovat jen do té míry, pokud jejich aplikace se zpracováním osobních údajů bezprostředně souvisí. Vedení evidence obyvatel je bezesporu zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Za zpracování osobních údajů je však nutno považovat i každé (jednotlivé) zpřístupnění či předání osobních údajů z evidence obyvatel třetí osobě.

Subjektem odpovědným za zpracování osobních údajů v evidenci obyvatel na místní úrovni, resp. zejména za zápis údajů a za přístup k nim, je obecní úřad. Ten je mj. na základě § 10 odst. 8 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, povinen vlastníkovi objektu na jeho žádost sdělit jméno, příjmení a datum narození občana, k němuž vede údaj o místě trvalého pobytu odpovédající adrese objektu.

Dle názoru Úřadu je společenství vlastníků jednotek tak, jak je definováno zákonem č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictvé bytů), ve znění pozdějších předpisů, takovým subjektem, kterému shora uvedené právo na informace o občanech, k nimž je v evidenci obyvatel veden údaj o adrese trvalého bydliště v daném domě, náleží. Přesněji řečeno v případě, kdyby obecní úřad postupem dle § 10 odst. 8 zákona o evidenci obyvatel sdružení vlastníků jednotek sdělil, které konkrétní osoby jsou v předmětném domě přihlášeny k trvalému bydlišti, Úřad neshledává porušení zákona o ochraně osobních údajů ani jiných právních předpisů, které práva a povinnosti při zpracování osobních údajů upravují.